Основи декоративно-ужиткового мистецтва у дизайні візуальних комунікацій

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.111
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Бучковська Іванна Юріївна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Володіння знаннями з морфології декоративно-ужиткового мистецтва, здатність охарактеризувати основні традиційні види ДУМ; • Здатність аналізувати традиційні особливості і прийоми декорування мистецьких творів ужиткового характеру та використовувати їх у дизайнерській діяльності; • Володіння знаннями про основні мистецькі центри; відомі музеї декоративно-ужиткового мистецтва в Україні, колекції творів українського ДУМ у збірках художніх музеїв; • Володіння інформацією про творчість відомих майстрів народного та художників професійного декоративно-ужиткового мистецтва; • Здатність проведення наукових досліджень з декоративно-ужиткового мистецтва на відповідному рівні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: • Історія мистецтва та архітектури; • Історія дизайну; • Історія державності та культури України Супутні і наступні навчальні дисципліни: • Проектування інтер’єрів; • Комп’ютерна графіка в інтер’єрі; • Дизайн промислових виробів
Короткий зміст навчальної програми: Декоративно-ужиткове мистецтво є невід’ємною частиною матеріально-духовної культури народу і важливою складовою системи художньої освіти. Курс знайомить з основними еволюційними віхами і концепціями вітчизняного декоративно-ужиткового мистецтва; опираючись на спадщину і традиції українського народного мистецтва, формує розуміння краси, естетичного смаку, почуття національної свідомості. Курс має на меті дати студентам основні знання з теорії декоративно-ужиткового мистецтва, починаючи від генеральної ієрархії видів, включаючи аналітичний розгляд тектонічних структур об’ємно-просторових творів, а також декоративної та зображально-пластичної композиції. Завдання навчальної дисципліни: - теоретичне і практичне засвоєння основних традиційних видів декоративно-ужиткового мистецтва (кераміки, скла, деревообробництва, металу, вишивки, ткацтва, вибійки, металу, скла, писанкарства тощо), їх технологічних, типологічних, композиційних і колористичних особливостей; - виявлення принципів формоутворення виробів декоративно-ужиткового мистецтва; - вивчення системи композиційних закономірностей і засобів художньої виразності творів.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, оцінювання графічних робіт. - Підсумковий контроль (70%): екзамен, письмово-усна форма.
Рекомендована література: Базова: 1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів, 1992. 2. Врочинська Г. В. Українські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ століть. Київ, 2015. 3. Герус Л. Українська народна іграшка. – Львів, 2004. 4. Глушко М. Історія народної культури українців : навч. посібник. – Львів:ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 5. Горинь Г. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій. – Львів, 2016. 6. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 1. А-К. – Львів, 2000. 7. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 2. Л-Я. – Львів, 2000. 8. Жолтовський П. Художній метал. Історичний нарис. – К. 1971. 9. Запаско Я. Нариси з історії декоративно-ужиткового мистецтва – Львів., 1969. 10. Никорак О. Українська народна тканина ХІХ – ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. 1. Інтер’єрні тканини. (за матеріалами західних областей України). Львів, 2004. 11. Івашків Г. Декор української народної кераміки ХVІ – першої пол. ХХ ст.. – Львів, 2007. 12. Історія декоративного мистецтва України у 5 т. / голов. ред. Г.Скрипник, Київ, 2010 – 2012. 13. Колупаєва А. В. Українські кахлі ХVIII – початку ХХ ст. (Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість.) – Львів, 2006. 14. Мала енциклопедія українського народознавства. Львів, 2007. 15.Матейко К. І. Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХ – ХХ ст. – К., 1959. 16. Моран А. История декоративно-прикладного искусства с древнейших времен до наших дней. – Москва, 1982. 17. Мотиль Р Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. – Львів, 2011. 18. Селівачов М. Лексикон української орнаментики. – Київ, 2013. 19. Станкевич М. Українське художнє дерево ХVI – ХХ ст. – Львів,2002. 20.Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців. – .Київ, 1993. 21. Стельмащук Г. Українське народне вбрання. – Львів, 2019. 22. Сумцов Н. Ф. Писанки. Київ, 1981. 23. Українське народознавство: навч. посібник. – Львів, 1994. 24. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. – Львів, 2007. 25. Шмагало Р. Енциклопедія художнього металу. Том І. Світовий та український художній метал. – Львів, 2015. 8.2. Допоміжна: 1. Грималюк Р. Вітражі Львова. – Львів, 2004. 2. Захарчук-Чугай Р. В. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина. – Львів, 2007. 3. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. – К., 1979. 4. Лащук Ю. Покутська кераміка. – Опішне, 1998. 5. Матейко К. І. Український народний одяг: етнографічний словник. К., 1996.