Мала архітектурна форма

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.95
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх. Петровська Юліана Романівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при вирішенні проектних завдань. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. Здатність застосовувати знання з ергономіки та художнього конструювання. Здатність застосовувати знання й уміння, спрямовані на досягнення успіху в професійній кар’єрі; вміти розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Типи будинків та архітектурні конструкції Супутні навчальні дисципліни: Дизайн ландшафту
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Мала архітектурна форма» це один зі складових комплексу фахової підготовки студентів спеціальності «Дизайн». Практична частина курсу надає можливість студенту вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного об’єкту дизайну. Курс «Мала архітектурна форма» розрахований на один семестр навчання і структурно включає в себе практичну та теоретичну частини. За допомогою лекційної теоретичної частини курсу, студентам надається важлива інформація, пов’язана з проблемами графічного вираження форми та композиції предмету в сучасному проектуванні.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 20 балів – за виконання п’яти графічних завдань, 60 балів – за виконання практичної роботи та 10 балів – за проходження підсумкового тесту у ВНС Львівської політехніки за матеріалом лекційного курсу. Сума балів за всі види робіт становить залікову оцінку за семестр.
Рекомендована література: 1. Графічні можливості виявлення об'єму в просторі: методичні вказівки / Ю.В. Ідак, С. І. Мільчевич, Ю.Р. Петровська, В.Р. Радомська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 24 с. 2. Зупинка громадського транспорту: методичні вказівки до виконання курсової роботи / : Ю.Р. Петровська., В.І. Кузьмич – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 32 с. 3. Торговий павільйон в складі зупинки громадського транспорту: методичні вказівки до виконання курсової роботи / Ю.Р. Петровська., В.І. Кузьмич – Львів : ПП “Ощипок”, 2018. – 24 с. 4. Графічна концепт-ідея малої архітектурної форми: методичні вказівки до виконання самостійних завдань з дисципліни / Ю.Р. Петровська, В.І. Кузьмич. – Львів : ПП “Ощипок”, 2016. – 28 с. 5. Національні мотиви в дизайні малих архітектурних форм: методичні вказівки до виконання графічних завдань з дисципліни / Ю.Р. Петровська, В.І. Кузьмич. – Львів : ПП “Ощипок”, 2016. – 20 с.