Основи наукових досліджень

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.70
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: д.арх., проф Боднар О.Я. к.арх., ст. викл. Петровська Ю.Р.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. Застосовувати основні правила морфології та синтаксису для розуміння і складання текстів державною та іноземною (-ними) мовами, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. Застосовувати знання з ергономіки та художнього конструювання у професійній діяльності. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Теорія та методика дизайну Філософія Супутні і наступні навчальні дисципліни: Передпроектний аналіз в дизайні візуальних комунікацій Передпроектний аналіз в інтер’єрі
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи наукових досліджень» - один із складових комплексу фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища) та розрахований на один семестр навчання. В загальному охоплює 90 годин і структурно включає в себе основну теоретичну і додаткову самостійну науково-дослідну складову. Виконання науково-дослідної роботи студентами передбачає вивчення основ наукових досліджень, зокрема поняття науки, методики наукових досліджень, проведення самостійної роботи з літературними джерелами, володіння фаховою термінологією, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення, використання знань і навичок у роботі з фаховим комп’ютерним забезпеченням для формування схем, діаграм, графіків та підсумкових таблиць, а також написання наукових текстів державною та іноземною мовами (статті, тези, анотації) професійного спрямування.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 70 балів за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки, 20 балів за виконання самостійної науково-дослідної роботи та 10 балів за виконання контрольної роботи. Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: Мазур О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. філол. спец. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 120 c. Мартиненко С.М., Москаленко А.М. Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін. Навчально-методичний посібник. – К., 2007. 3. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С.Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2007. 4. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2007. – 254 с. 5. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.