Основи комплексного проектування предметно-просторового середовища (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.102
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА; Мельник Оксана Ярославівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями). Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках і матеріалах. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при вирішенні проектних завдань. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. ЗН 10. Здійснювати передпроектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити Рекламний дизайн Проектування Кореквізити Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи комплексного проектування у дизайні» розрахований на один семестр навчання та охоплює 90 годин практичних занять та самостійної роботи у 7-му семестрі. Курс передбачає розширене вивчення методичних підходів і концепцій у дизайні візуальних комунікацій: виявляє суть візуального комунікативного феномену в природному, архітектурному, міському та медіа просторах. Курс охоплює проблематику функціонального, конструктивного та ергономічного аналізу та дизайну середовища видовищних, спортивних, культурно-мистецьких, соціальних заходів та подій у міському просторі, в ландшафті, в торгівельно-розважальних просторах, на території спортивних комплексів та тематичних садів. У студентів формується розуміння ролі і місця уніфікації в процесі розробки системи знаків, символів та графічних елементів для інформаційних носіїв друкованого, об’ємно-просторового та мультимедійного середовища. Увагу зосереджено на цілісності візуально-комунікативної, естетичної та об’ємно-просторової складової дизайну тимчасових предметних просторів. Вивчення дисципліни сприятиме більш ефективній фаховій підготовці студента, дозволить у майбутній роботі правильно розуміти суть та принципи комплексного підходу у проектуванні візуальної комунікації у середовищі акцій, заходів та подій.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за виконання індивідуальних графічних завдань та за результатами перегляду курсового проекту (аудиторна та самостійна робота).
Рекомендована література: Галишич Р.Я., Мельник О.Я. Основи комплексного проектування у дизайні. Електронний навчально-методичний комплекс розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11323 Основана література: 1. Буковецкая О. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку. – М.: «НТ-Пресс», 2005. – 303 с. 2. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифты, эффекты, цвет / О.А. Буковецкая. – М.: ДМК Пресс, 2000. – 304 с. – (Рос. мовою). 3. Веркман Д. К. Товарные знаки. Создание, психология, восприятие. – М.: Прогресс, 1986. 4. Волков Н. Курс макетирования и верстки. 2005. Формат pdf. Режим доступу: [http://www.uapp.net/netcat_files/460_4.PDF] 5. Котлер. Ф. Основы маркетинга. – М., 1992. 6. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007. 7. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., Мир, 1974, - 550 с. 8. Мануйлов М.А. Психология рекламы. М., Гостехиздат, 1925, - 36 с. 9. Мокшанцев. Р. И. Психология рекламы. – Москва, Новосибирск, 2002. 10. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. – М.: Высшая школа, 1980. 11. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 12. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981. Додаткова література: 1. Айзенберг. М. Н. Менеджмент рекламы. – М., 1991. 2. Гордон Ю. Графическая рифма в шрифте и логотипе / Ю. Гордон // Как). – 2003. – №4. – С. 104–109. – (Рос. мовою). 3. Іванов С.І Основи композиції видання. – К.: НМК ВО, 1991. – 64 с 4. Ромат В. Е. Реклама. – Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск., 2001. 5. Почепцов. Г. Г. Теорія комунікацій. – К.: Спілка рекламістів України, 1996. 6. Fiske J. Introduction Communication Studies. – London, N.Y., 1990. 7. Eco U. A.. Theory of Semiotics. – Bloomington, 1976. 8. Юнг. К. Г. Архетип и симол. – М.: Ренессанс, 1991. 9. Морозова И. Слогая слоганы. М.: РИП-Холдинг, 1998. 10. Минаев Г. Слоганы нового поколения: с крылышками // Релкамные идеи – YES! 1998. № 3. С. 52–54. 11. Рамат Е. В. Формирование фирмового стиля в системе маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама. 1998. № 5. С. 14–18.