Основи ергономіки дизайну інтер'єру

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.99
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Диба Ю.Р., д. арх., проф., Львовський Ч.З. ст., викл.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Наукові підстави ергодизайну , як синтезу знань про людину, знаряддя і умови праці та відпочинку; 2. Головні тенденції та шляхи розвитку науки ергономіки; 3. Основні антропометричні дані людини, психофізіологічні особливості у процесі праці та відпочинку; 4. Головні вимоги ергономікиу проектуванні предметного та оточуючого середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Основи композиції та формотворення Основи ергономіки Супутні і наступні навчальні дисципліни Дизайн ландшафту Типологічні основи проектування інтер’єрів Основи комплексного проектування предметно-просторового середовища
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи ергономіки дизайну» є одним з тих що проводиться для студентів базового напряму «Дизайн». Курс має на меті ознайомлення майбутніх дизайнерів з основами науки і застосування цих знань в проектуванні предметно просторових середовищ різного призначення, створення безпечних, комфортних і продуктивних умов праці та відпочинку.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 50 балів (10 балів - поточний контроль, 40 – за виконання курсової, контрольної роботи). На екзамені - максимально 50 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів.
Рекомендована література: 1. Данчак І.О., Лінда С.М. Пристосування житлового середовища для потреб людей з обмеженим фізичними можливостями: Навчальний посібник. -Львів: ВидавництІ Національног університету "Львівська політехніка". 2002. - 128 с ISBN 966-551 249-9 Г 2. Мигаль СП. Проектування меблів: Навч. Посібник. - Львів: Світ, 1999. - 216 с; іл. Бібліогр.:с.209-211. 3. Минервин Г.Б., Мунипов В.М. О красоте машин и вещей. М., -'Просвещение . 197: 151 с.сил. 4. Мироненко В.П. Эргономические принципы архитектурного проектирован (теоретико-методологический аспект). - Харьков: Основа. 1997. -112 с. 6 Нойферт Э. Строительное проектирование.: / Пер. с нем. К.Ш.Фельдман Ю.М.Кузьминой; Пол ред. З.И.Эстрова и Е.СРаевой. - 2-изд. - М.: Стройиздат, 199 392 с: ил. - ISBN 5-274-00236-6. ¦ Перевод издания: Bauentwurfslehre / E.Neufert F.Viweg & Sohn Braunschweig / Wiesbaden 7. Український Радянський Енциклопедичний Словник: в 3-х т./ Редкол.: . А.В.Кудрицький (відп. ред.) та ін. - 2-ге вид. - К.: Голов, ред. УРЕ. 1986р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).