Стильові особливості у проектуванні інтер'єру

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.82
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Дида І.А., Радомська В.Р.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у бакалаврів таких компетентностей: - здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну, виявляти структурні й функціональні зв’язки на основі комплексного художньо-проектного підходу; - здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями у галузі дизайну, розуміти предметну галузь та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях; - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. - здатність володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну - здатність впроваджувати базові знання з історії мистецтва і дизайну та специфіки його розвитку за професійним спрямуванням у художньо-проектну діяльність; - здатність застосовувати знання з ергономіки, матеріалознавства та художнього конструювання; - здатність володіти знаннями з кольорознавства для створення колористичного вирішення майбутнього дизайнерського об’єкта. Очікується, що внаслідок вивчення дисципліни бакалавр буде знати характерні ознаки сучасних стилів інтер’єру, розуміти закономірності формотворення стилів – першоджерел (історичних, етнічних), і вміти їх інтерпретувати та адаптувати до функціональних завдань сучасного інтер’єру.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Історія мистецтва та архітектури; Історія дизайну Дизайн предметно-просторового середовища Кореквізити: Типологічні основи проектування інтер’єрів Основи ергономіки дизайну інтер’єру Проектування
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна знайомить з поняттям стилю, класифікацією стилів за типом першоджерела і методикою їх інтерпретації відповідно до функції приміщень. Особливу увагу приділено етнічному напрямку стилізації, в т.ч. стилістичній ідентифікації етнографічних регіонів України; сучасній інтерпретації історичних стилів; природно-екологічному та сучасним, авангардним напрямкам стилізації інтер’єру. Основний акцент покладено на методику визначення і інтерпретації характерних формотворчих, конструктивних, композиційних і декоративних особливостей різних стилів, що використовуються в інтер’єрах житлових і громадських приміщень. Першочерговим завданням дисципліни є не нагромадження студентом визначеного об’єму інформації, а засвоєння методики інтерпретації і адаптації до сучасних вимог довільного стильового першоджерела.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий бал (максимально 100) диференційованого заліку складається з балів, отриманих за виконання Графічного завдання № 1 (максимально 20 балів), Графічного завдання № 2 (максимально 20 балів) і за тестовий контроль теоретичних знань (максимально 60 балів).
Рекомендована література: 1. Антонович Є.А.,Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів: Світ,1993. – 272с. 2. Зиміна С.Б. Стилі інтер‘єру: навч. посіб. / С.Б.Зиміна. – К.: Довіра, 2018 – 360 с. 3. Черкес Б. С. Архітектура сучасності. остання третина ХХ – початок ХХІ століть: навч. посібник / Б.С.Черкес, С.М.Лінда. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 384 с. 4. Чепелик В.В. Український архітектурний модерн / Упор. З.В. Мойсеєнко-Чепелик. – К.: КНУБА, 2000. – 378 с. 5. Історія української архітектури / В.І. Тимофієнко, Ю.С. Асєєв, В.В. Bечерський та ін. / за ред. В.І. Тимофієнка. – К. : Техніка, 2003. – 472 с. 6. Горбик О.О. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях (пам’ятникознавчий довідник): Ч.1. Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства / Олена Горбик. – К.: Видавництво Фенікс, 2017. – 148 с. 7. Горбик О.О. Історія світової середньовічної архітектури. Ч.1. Християнське храмобудування пізньоримської імперії (І-V ст.). Архітектура Візантії (V-ХV ст.). Архітектура Кавказу (Грузії та Вірменії, V-ХІІІ ст.) / Олена Горбик.- К.: Фенікс, 2015. – 224 с. 8. Pile J. A History of Interior Design / John Pile, Hoboken, New Jersey: John Wiley& Sons, 2005. – 453p. 9. Періодичні спеціалізовані видання з архітектури та дизайну інтер‘єрів.