Технічний та авторський супровід дизайн-проектів інтер'єрів

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.83
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к. арх., доц. Березко О.В. ст.викладач Щербаков І.Л.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння комплексності поняття дизайн-проект. • Навички проведення попереднього опитування замовника, оформлення технічного завдання на проектування та грамотного зіставлення договору із замовником. • Компетентно виконувати робочу документацію дизайн-проекту. • Вміння гнучко працювати та швидко приймати рішення в умовах невизначеності, що виникла через дії майстрів, внутрішні або зовнішні фактори що впливають на реалізацію проекту. • Вміння працювати у зв'язці трьох основних складових реалізації дизайн-проекту: замовник; дизайнер; майстри. • Знання санітарно-гігієнічних норм, пожежної безпеки, основ формування безпечного та доступного для неповносправних середовища життєдіяльності; • Здатність розв’язувати практичні проблеми під час реалізації дизайн-проекту, що передбачає конструктивну грамотність та комплексний підхід до побудови композиційних рішень. • Вміння складати розрахунок кошторисної вартості реалізації дизайн-проекту
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Типологія будівель і споруд. • Інтерактивний дизайн, частина 1 та частина 2 • Основи дизайну предметного середовища • Проектування інтер'єрів частина 1, 2 та частина 3
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Технічний та авторський супровід дизайн-проектів інтер’єрів» розкриває основні положення щодо практики розробки дизайн-пректів інтер’єрів і контролювання процесу втілення їх у реальність. Вивчення дисципліни допоможе студентам зрозуміти зв’язок між характером процесу проектування і реалізацією проекту. Знання надбані в процесі вивчення дисципліни повинні в значній мірі доповнити комплекс знань які студенти отримують під час курсового проектування. Дана дисципліна дозволить глибше зрозуміти майбутній фах дизайнера, а також підготує свідомість студента до творчості. У даній дисципліні докладно розглядаються такі теми як: - Дизайн-поект: цілі, завдання, етапи виконання; - Етап планування (ескіз-ідея); - Проведення натурного дослідження існуючого технічного стану об'єкту проектування: методи, порядок і послідовність; - Інженерно-технічні системи об’єкту проектування; - Електромережа і слаботочні системи об’єкту проектування; - Оздоблювальні матеріали стін, підлог, стель; - Розрахунок кошторисної вартості реалізації дизайн проекту.
Методи та критерії оцінювання: Залік (100)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. 2. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд //Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 3. ДСТУ Б А.2.4-7:200 Правила виконання архітектурно- будівельних креслень. 4. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації 5. ДСТУ Б А.2.4-10-2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).