Проектування, частина 5 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.76
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд.мист. доц. Мельник О.Я. к.арх. ст. викл. Петровська Ю.Р. ст.викл. Квасниця Р.Б.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями). Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при вирішенні проектних завдань. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. Здійснювати передпроектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. Застосовувати знання з ергономіки та художнього конструювання у професійній діяльності. Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Типографіка та верстка текстів Рекламний дизайн Проектування інтер’єрів Супутні і наступні навчальні дисципліни: Основи технології поліграфічного виробництва Основи комплексного проектування предметно-просторового середовища Основи комплексного проектування у дизайні
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Проектування, ч.5» розрахований на один семестр вивчання та є однією зі складових комплексу фахової підготовки. Охоплює 90 годин практичних занять у 7-ому семестрі, а містить теоретичну та практичну частини в межах роботи над курсовим проектом. У теоретичній частині курсу викладаються матеріали, які висвітлюють основні засади дизайнерського вирішення усіх видів друкованої продукції. Простежується сучасний розвиток та тенденції в дизайні друкованої продукції; розглядаються напрями техніки та стилі у сучасному ілюструванні; викладаються основні поняття та процеси у дизайні друкованих видань. Студенти також ознайомлюються з історією, сучасним досвідом та прогресивними дизайн-ідеями при дизайн-проектуванні інтер’єрів тематичних ресторанів У практичній роботі методично задаються основні етапи проектної роботи, методи пошуку ідей, формування загальної композиції видання та сценарію до візуального графічного супроводу; роботи над ескізною частиною проекту, створення макету в AdobeInDesign та підготовка до друку. Також студент вивчає методи пошуку реалізованих проектів у світовій практиці та критично їх аналізує; вивчає принципи формування робочих креслень, професійну термінологію, методи пошуку ідей, які стосуються вирішення та реалізації творчого задуму.
Методи та критерії оцінювання: Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з навчальної дисципліни. Це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці результатів виконання студентами курсового проекту. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів (поточний контроль – за виконання графічних робіт). На заліку – максимально 50 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів. Залік з дисципліни «Проектування» передбачає захист курсової роботи, за яку можна набрати максимально 50 балів. Практична робота оцінюється за наступними критеріями: відповідність поставленому завданню, оригінальність та новизна у вирішенні завдання, творчий індивідуальний підхід; цілісність загальної композиції видання; оригінальність авторської пластичної мови при створенні ілюстративного ряду; читабельність, відповідність санітарно-технічним нормам, композиційна. доцільність та оригінальність текстових елементів видання; володіння відповідними графічними редакторами для верстання видання.
Рекомендована література: 1. Мельник О.Я. Етапи аналізу концепції книжкового видання. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів V курсу, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2013. – 24 с. 2. Композиція друкованого видання. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів V курсу, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2013. – 32 с. 3. Дизайн дитячої книжки-іграшки. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів V курсу, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014. – 20 с. 4. Дизайн книги. Конспект лекцій для студентів Інституту архітектури, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2014. – 110 с. 5. Дизайн книжкового видання. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів І-го курсу другого освітнього (магістерського) рівня спеціальності 022 «Дизайн» / Укл. О. Мельник, В. Штець. – Львів, 2018. 6. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Проектування, частина 5» розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11385. 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Дизайн книги» / Мельник О.Я. Адреса розміщення: Moodle2.1+;//http:// http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12068. Номер та дата реєстрації: Е41-205-05/2014 від 27.01.2014 р.