Дизайн ландшафту (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.101
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Топилко Світлана Ігорівна, к.арх., доцент
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • знати теоретично-методичні підходи і концепції у формуванні ландшафтного середовища; професійну термінологію, категорії та поняття; • джерела пошуку ідей щодо вирішення проектних завдань, основні етапи та стадії проектування ландшафтного середовища; • вміти виконувати складні проектні завдання за окремо обраним напрямом або проблемою.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Історія дизайну, • Історія мистецтва і архітектури, • Типи будинків і архітектурні конструкції, • Основи ландшафтного дизайну.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та методичні основи проектування ландшафтного середовища; функціональні та просторові особливості спеціалізованих елементів ландшафту; композиційні властивості рослинності у формуванні архітектурного середовища; колір в ландшафтному дизайні; вода та водні пристрої в ландшафтному дизайні; малі архітектурні форми та скульптура в ландшафті; біонічні аспекти ландшафтного проектування; сучасні напрями в проектуванні, об’єм і склад проекту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) – оцінювання графічних робіт. Підсумковий контроль (70%) – курсовий проект.
Рекомендована література: Базова: 1. Білоус В.І. Садово-паркове мистецтво. К.: Науковий світ, 2001. 240 с. 2. Жирнов А.Д. Композиційні прийоми формування насаджень в ландшафтах міста: Навч. посібник. К.: ДАКККіМ, 2002. 60 с. 3. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст: Підручник. Львів: Світ, 2005. 456 с. 4. Пушкар В.В. Ландшафтна архітектура і дизайн, фітодизайн, садово-паркове будівництво, паркознавство, декоративне рослинництво: словник-довідник термінів. К.: НАКККіМ, 2014. 298 с. 5. Шовган А.Д. Дендрологія: навчальний посібник. Львів: УкрДЛТУ, 2001. 152 с. Допоміжна: 1. Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст: навчальний посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2013. 204 с. 2. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. К.: Вища школа, 2003. 199 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).