Типологічні основи проектування інтер'єрів

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.100
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Д. арх., проф. Лінда Світлана Миколаївна Ст. викладач Щербаков Ігор Леонідович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. -Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. -Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології обєктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні обєктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування , технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. -Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення обєктів дизайну у професійній діяльності. -Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Проектування Типи будинків і архітектурні конструкції Проектування предметного середовища Кореквізити: Проектування, частина 5 Дизайн ландшафту Основи комплексного проектування предметно-просторового середовища
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Типологічні основи проектування інтер’єрів» структурно розкриває основні положення щодо типології будівель за функціональними ознакам, ознайомлює з кількісними і якісними параметрами середовища життєдіяльності, створення якого є змістом архітектурного і дизайнерського проектування. Метою вивчення дисципліни «Типологічні основи проектування інтер’єрів» є навчання студентів типологічних особливостей поділу будівель та споруд; засвоєння вимог до проектування інтер’єрів будівель, що належать до різних типів; заохочення до застосування відповідних знань та умінь в практичній діяльності. Опанування студентами теорії з типології будівель сприяє вдосконаленню рівня знань про методи формування інтер’єрного середовища з високим рівнем комфортності для різних процесів життєдіяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: за виконання практичних завдань 40 балів Екзаменаційний контроль: 60 балів
Рекомендована література: Лінда С.М., Моркляник О.І. Типологія громадських будівель і споруд: Підручник. Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 348 с. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 204 с. Грицюк Л. С., Лінда С. М., Якубовський В. Б. Проектування закладів харчування. Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 184 с. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник. К.: Основа, 2010. –395 с. Neufert E., Neufert P. Architects' data. Wiley-Blackwell, 2002. - 648 p.