Живопис, частина 8

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.88
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: ст.викладач Кузьмич Василь Ілліч
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Рисунок Живопис Історія мистецтва і архітектури Інженерна та проектна графіка Пластанатомія, антропометрія Основи композиції та формотворення Супутні і наступні навчальні дисципліни Живопис Рисунок
Короткий зміст навчальної програми: Курс розглядається як один зі складових комплексу фахової підготовки. Практична частина курсу надає можливість студенту усвідомити спільні риси методології проектної діяльності на основі порівняння таких спеціальних дисциплін, як «Історія мистецтва і архітектури», «Пластанатомія, антропометрія», «Основи композиції та формотворення». Засвоєні знання та уміння дозволять професійно працювати у цьому напрямку. В основу дисципліни послідовно закладені теми візуальних та графічних зображень, що розкривають основні закономірності процесу ведення творчої та графічної роботи. За допомогою теоретичної частини курсу студентам надається важлива інформація, пов’язана з проблемами графічного вираження форми та композиції предмету в сучасному середовищі. Аудиторні заняття сприяють розвитку творчої самостійності студентів, поглиблюють знання з анатомії при зображеннях фігури, застосовують історичний творчий досвід аналогів культурно-мистецької спадщини. Завдання включають у себе аналітичну та композиційну роботу з найвиразнішими візуальними техніками подач. Завдання практичної роботи є навчити студентів використовувати знання та вміння, отримані на заняттях з академічного рисунку та живопису, на попередніх курсах, для подачі та вираження своєї концептуальної ідеї, включаючи аспекти вивчення, аналізу, відбору та синтезу.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за виконання двох завдань. Залік є обов'язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу і зведений до поточних форм контролю. Завдання підлягають періодичному перегляду з фіксацією стадії їх виконання у журналі. Оцінювання робіт відбувається після закінчення кожного завдання. Середній бал за аудиторні завдання вираховується наступним чином: сумується кількість балів за кожне із завдань та ділитися на їх кількість.
Рекомендована література: 1. Академічний живопис натюрмортів: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис». / Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 24 с. 2. Декоративний живопис: метод. вказівки до виконання аудиторних та домашніх завдань / О.М. Оконченко, О.В. Мер’є, Кузьмич В.І. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 46 с. 3. Методичні вказівки до виконання завдань з основ курсу живопису «Живопис натюрморту» / Г.Ф. Кічула. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 1993. – 12 с. 4. Методичні вказівки з курсової роботи «Рисунок, живопис, скульптура» / Б.Н. Скиба, О.Й. Лясковський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 72 с. 5. Навчальні натюрморти: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис» / Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1994. – 15 с. 6. Боднар О. Я . Золотий переріз і неевклідова геометрія у науці та мистецтві : монографія. – Львів : Українські технології, 2005. – 198 с. 7. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 228 с. 8. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.:Техніка, 1997. – 221 с. 9. Прищенко С.В. Кольорознавство: навчальний посібник. -К.: Альтерпрес, 2016. -452 с.