Передпроектний аналіз в інтер'єрі

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.104
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд. мист., доц. Юрченко І.А.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати: 1. Володіти сучасними науковими методами пізнання для вирішення професійних завдань, методами пошуку та узагальнення інформації. 2. Вміти вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію. 3. Володіти професійною термінологією. 4. Знати класифікацію об’єктів дизайну та основні принципи їх проектування . 5. Володіти навичками усної, письмової та візуальної презентації результатів передпроектних досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Теорія та методика дизайну, Проектування, Основи наукових досліджень. Супутні і наступні навчальні дисципліни Передпроектний аналіз в дизайні візуальних комунікацій, Проектування
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Передпроектний аналіз в інтер’єрі» розрахований на один семестр навчання (90 год.) і структурно включає теоретичну і практичну частини. В теоретичній частині курсу розглядаються основні види і етапи передпроектних досліджень. В практичній частині курсу проводиться аналіз, систематизація матеріалу дослідження. В якості об’єкту дослідження може бути обраний дизайн інтер’єрів громадських споруд, індивідуального житла, кав’ярень та ресторанних комплексів, дизайн виставкового обладнання, дизайн предметного наповнення окремих функціональних зон інтер’єрів та ін. З метою взаємозв’язку з профілюючими дисциплінами, студенту пропонується опрацювати методику передпроектного аналізу на суміжних курсових проектах. В основу дисципліни послідовно закладені теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні завдання передпроектних досліджень. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук стратегій щодо виконання аналітичних завдань, визначених обраною темою дизайн-розробки, вимагає від них опрацювання додаткової літератури.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 40 балів за виконання чотирьох завдань та 60 балів на екзаменаційному контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Мазур О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 120 c. 2. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С. Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2007. – 160 с. 3. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 4. Технічна естетика і дизайн: науково-технічний збірник. Вип. 1./ Відп. Ред. М.І. Яковлев. – К.: Віпол, 2001. – 176 с. 5.Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Суми. Сум. ДПУ, 2016. 260 с. 6.Корягін М., Чек В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. К.: Алерта. 2019. 492 с. 7.Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник. Під ред. А.Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010.352 с. 8.Петрушенко В.Л Філософія і методологія науки: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 184 с.