Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.87
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Атестацію проводить екзаменаційна комісія (ЕК) у складі голови, членів комісії та секретаря. Персональний склад членів ЕК затверджується наказом ректора Університету
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Формою атестації здобувачів вищої освіти є кваліфікаційна робота (проект). Дипломний проект (робота) за ОР підготовки бакалавра (бакалаврська кваліфікаційна робота) – випускна кваліфікаційна робота, виконання і захист якої відбувається на завершальному етапі навчання за ОР підготовки бакалаврів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра – це встановлення фактичної відповідності рівня їх освітньо-професійної та практичної підготовки, набутих компетентностей вимогам стандартів освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти.
Короткий зміст навчальної програми: Виконання та захист кваліфікаційної роботи має на меті: - систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та вмінь зі спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних наукових, проектних, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; - розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи; - вміння представити свою роботу у вигляді чіткої, логічної доповіді.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання захисту кваліфікаційної роботи відбувається за національною шкалою із переведенням у 100-бальну шкалу
Рекомендована література: Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Національного університету “Львівська політехніка”