Проектування, частина 6 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.84
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Старший викладач Квасниця Роксоляна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Володіти сучасними науковими методами пізнання для вирішення професійних завдань, методами пошуку та узагальнення інформації. 2. Вміти вводити та опрацьовувати текстову, графічну, мультимедійну інформацію та проектну документацію. 3. Володіти професійною термінологією. 4. Знати класифікацію об’єктів дизайну та основні принципи проектування дизайн-об'єктів. 5. Володіти навичками усної, письмової та візуальної презентації результатів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Комп’ютерна графіка у дизайні візуальних комунікацій, частина 2 Дизайн промислових виробів Основи комплексного проектування у дизайні Супутні і наступні навчальні дисципліни Передпроектний аналіз в інтер’єрі Основи мультимедійного проектування Передпроектний аналіз у дизайні візуальних комунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Навчальним планом з дисципліни “Проектування, частина 6” передбачено виконання курсового проекту. Мета курсового проекту – узагальнення та застосування набутих знань та навиків при виконанні дизайн-проекту, визначення ступеня готовності випускника до презентації та захисту дипломного проекту. Завдання виконується студентом самостійно під керівництвом викладача, а також керівника протягом визначеного терміну в одному семестрі згідно із завданням на основі знань та умінь, набутих з даної та суміжних дисциплін. Вимоги до графічної частини спеціальності «інтер’єр та обладнання» Робота з даної спеціальності виконується у двох напрямках: предметно-просторовий дизайн та предметний дизайн. У проекті за напрямком предметно-просторового дизайну основна увага приділяється розробці дизайну загального простору інтер’єру. В той час як у напрямку предметного дизайну основний наголос в роботі ставиться на розробці окремих елементів інтер’єру. Робота із спеціальності «Графічний дизайн» ведеться у таких напрямках як: «Дизайн друкованих видань», Спеціалізація «Мультимедійний дизайн», «Візуальні комунікації»
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 30 балів Курсовий проект - 70 балів Загальна сума балів за семестр – 100 балів
Рекомендована література: Композиція друкованого видання. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів V курсу, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2013. – 32 с. 2. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 3. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 196 с. 4. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 228 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка. 5. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимог до їх написання, оформлення та захисту. – К., 1997. – 56 с. 6. Лисенко О.Ю. Основи дизайну предметного середовища : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму «Дизайн» (2-й курс 1-й семестр) / О.Ю. Лисенко, Р.Я. Галишич. – Л. : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 20 с. 7. Топилко С.І. Проектування предметного середовища : методичні вказівки до курсу «Проектування предметного середовища» для студентів ІІ курсу базового напряму 6.020207 «Дизайн» / С.І. Топилко, О.П. Олешко. – Л. : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 32. 8. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навчальний посібник. С.М. Лінда, Львів : видавництво Нац. Університету «Львівська політехніка», 2010. 9. Проектування закладів харчування [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Грицюк, С. М. Лінда, В. Б. Якубовський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 184 с. — (Архітектура громадських споруд). —Бібліогр.: с. 169-170. — ISBN 978-617-607-292-8