Основи мультимедійного дизайну

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.118
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Штець Віктор Олексійович, кандидат мистецтвознавства, доцент.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями). Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках і матеріалах. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. Здійснювати передпроектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Комп’ютерна графіка у дизайні візуальних комунікацій Проектування Кореквізити: Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи мультимедійного дизайну» розрахований на один семестр вивчення, в загальному охоплює 90 годин і структурно включає лекційні та практичні заняття, а також самостійну роботу. Теоретична частина курсу охоплює матеріали, які висвітлюють ключові принципи мультимедійного дизайну в контексті проблематики та завдань дизайну візуальних комунікацій в предметно-просторовому середовищі; формування інтерактивного інформаційного простору; специфіку мультимедійних проектів та презентацій. У практичній частині курсу задаються методи та підходи до використання комп’ютерних технологій у дизайн-проектуванні; вияву функціональних особливостей візуально-звукового ряду, пошуку ідеї, формування ескізної пропозиції, роботи над об’єктом мультимедійного дизайну.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 40 балів (15 балів – поточний контроль, 25 – за виконання тестових завдань у ВНС). На підсумковому контролі – максимально 60 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів. Залік з дисципліни «Основи мультимедійного дизайну» проводиться в усній формі. За усний захист роботи студент отримує 10 балів. Друга частина заліку передбачає мультимедійну презентацію роботи. Сума балів за поточний та підсумковий контроль формує оцінку за семестр (max 100 балів).
Рекомендована література: 1. Штець В.О. Основи мультимедійного дизайну. Електронний навчально-методичний комплекс, зареєстрований у ВНС НУ «Львівська політехніка». Методичні розробки Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9988. Номер та дата реєстрації Е41-205-53/2020 від 16.06.2020 р. 2. Аронов В. Теоретические концепции зарубежного дизайна. – М.: ВНИИТЄ, 1992. – 121с. 3. Бородаев Д. Информационное проектирование в веб-дизайне. Что єто такое и для чего оно нужно /Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2003. - №2. – С.58-64 4. Бородаев Д. Модульная сетка как композиционная основа веб-сайта / Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2004. - №5. – С.108-116 5. Брижаченко Н, Мультимедійний принцип формування інтерактивного предметно-просторового середовища. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 7–12-7–12 6. Кірсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрик Кірсанова. Монографія 7. Херлберт А. Сетка. Модульная система конструирования и производства газет,журналов и книг.-М.: Книга,1984.-106с. 8. Carter R., Day B., Meggs P., Typographic Design: Form and Communication. – NY: Van Nostrand Reinhold, 1993. – 278p. 9. Hollis R. Graphic Design. – London: Thames & Hudson world of art, 2001. – 232p.