Передпроектний аналіз у дизайні візуальних комунікацій

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.120
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.мист. Мельник О.Я. к.арх. Петровська Ю.Р.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. Застосовувати основні правила морфології та синтаксису для розуміння і складання текстів державною та іноземною (- ними) мовами, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями). Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. Здійснювати передпроектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Теорія та методика дизайну Проектування Основи наукових досліджень Суміжні дисципліни: Передпроектний аналіз в інтер'єрі Проектування
Короткий зміст навчальної програми: Курс “Передпроектний аналіз” розрахований на один семестр навчання, в загальному охоплює 90 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. В теоретичній частині курсу розглядаються основні види і етапи передпроектних досліджень, визначаються основні стадії опрацювання проектного матеріалу. В практичній частині курсу на практиці застосовуються набуті знання. В якості об’єкту дослідження може бути обраний будь-який виріб з галузі промислового дизайну або середовищний об'єкт. З метою зв’язку з профілюючими дисциплінами в якості варіанту дослідження студенту пропонується опрацювати методику передпроектного аналізу на курсовій роботі.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль 40 балів за виконання практичних завдань. Екзаменаційний контроль 60 балів.
Рекомендована література: 1. Мазур О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 120 c. 2. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С. Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2007. – 160 с. 3. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с.