Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.85
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Кандидат мистецтвознавства, доцент Мельник Оксана Ярославівна, кандидат архітектури, доцент Базилевич Вікторія Володимирівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні результати навчання: ЗН 1. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. ЗН 2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. ЗН 3. Застосовувати основні правила морфології та синтаксису для розуміння і складання текстів державною та іноземною (-ними) мовами, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. ЗН 4. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями). ЗН 5. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. ЗН 6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. ЗН 7. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при вирішенні проектних завдань. ЗН 8. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при проектуванні об’єктів дизайну; оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію, створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ЗН 9. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. ЗН 10. Здійснювати передпроектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. ЗН 11. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ЗН 12. Застосовувати знання з ергономіки та художнього конструювання у професійній діяльності. ЗН 13. Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. УМ 1. Визначати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. УМ 2. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та професійної діяльності. УМ 3. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. Комунікація (КОМ): КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ): АіВ 1. Дотримуватися морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві. АіВ 2. Трактувати формотворчі засоби дизайну як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі. АіВ 3. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. АіВ 4. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, а також враховувати специфіку етнодизайну в контексті культурних практик. АіВ 5. Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації. АіВ 6. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності Дисципліна для вибору (6 кредитів) Дисципліна для вибору (6 кредитів) Кореквізити: Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Практика за темою кваліфікаційної бакалаврської роботи» є обов’язковим етапом завершення повного курсу навчання для студентів кафедри ДОА інституту ІАРД спеціальності 022 «Дизайн». Для успішного проходження практики студент зобов’язаний знайти виробничу базу, яка відповідає певній спеціалізації та темі дипломної роботи, завчасно подати та укласти з обраним підприємством(проектною фірмою) угоду для оформлення відповідних наказів на кафедрі. У випадку невчасного укладення угоди з підприємством, студент зобов’язаний проходити переддипломну практику за індивідуальними рекомендаціями закріпленого за групою керівника від навчального закладу, Інституту чи кафедри. Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи пов’язана з отриманням практичного досвіду на профільній фірмі (підприємстві) за обраним напрямком згідно із спеціалізацією та тематикою бакалаврської роботи. Оскільки дисципліна «Практика за темою кваліфікаційної бакалаврської роботи» є обов’язковим предметом для студентів базового напряму 022 «Дизайн», студент повинен пройти цю практику і надати для заліку відповідні матеріали. Сегмент «Індивідуального завдання» включений в програму з метою надбання студентами під час практики вмінь та навичок самостійного розв’язання виробничих, наукових або організаційних завдань, зокрема виконання одного або декількох індивідуальних завдань за відсутності у студента укладеного договору з підприємством. Студентові керівник практики від ВНЗ надає завдання на базі кафедри, університету в контексті досліджуваного напрямку, спеціалізації та теми бакалаврської роботи. Такі завдання активізують діяльність студентів, збагачують їх світогляд, підвищують ініціативу та роблять проходження практики більш конструктивним і цілеспрямованим. Результати роботи, отримані студентом під час індивідуального завдання, можуть бути використані в дипломному проектуванні, для підготовки доповіді, публікації статті або для інших цілей за узгодженням з кафедрою, університетом та базою практики.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль - захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (100 %).
Рекомендована література: 1. Вимоги до організації та проведення усіх видів практики: метод. Вказівки для студентів спеціальності 040201 «Соціологія» освітньо- кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» / уклад.: В.Є. Савка, М.В. Школяр. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 28 с. 2. Методичні вказівки до проходження архітектурно-ознайомчої практики для студентів спеціальності 6.092100 «Промислове та цивільне будівництво»/ уклад. Н.В. Іванова. – Харків: ХДТУБА, 2007. – 13 с. 3. Методичні вказівки до проходження виробничої технологічної практики для студентів спеціальності 6.0601020 «Архітектура»/ уклад.: Т.І. Каржинерова, І.В. Шумаков. – Харків: ХДТУБА, 2010. –10 с. 4. Методика проведення передпроектного аналізу(комплексне дослідження виробу, декорованого орнаментом): Методичні вказівки до навчальних дисциплін «Передпроектний аналіз» й «Дизайн промислових виробів» для студентів базового напряму 6.0202 «Мистецтво» / уклад.: І.А. Юрченко.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 40 с. 5. Організація та проведення практики: методичні вказівки для проходження практики за темою дипломного проекту (ДП) та магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) для студентів VI курсу, базового напряму 6. 020207 «Дизайн» овсітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» / уклад.: В.Р. Радомська, З.Я. Сеньків, О.В. Мер’є. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 24 с. 6. Программа производственной практики: специальность 070601.65 «Дизайн», форма обучения очная, квалификациям 01.Дизайнер(графический дизайн).– Смоленск: НОУВПО «Смоленский гуманитарный университет», факультет компютерных технологий, экономики и дизайна. – 2012. – 20 с. 7. Студентська наукова робота: метод. Вказівки для підготовки, виконання наукової роботи та участі у СНТК для студентів базового напряму «Архітектура», «Мистецтво», «Реставрація творів мистецтва» усіх спеціальностей Інститут архітектури/ уклад.: Ю.В. Ідак, Х.С. Бойко.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 32 с. Базова література: 1. Білуха М. Т.Основи наукових досліджень: підручник для студ. екон. спец. Вузів / М.Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с. 2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95. – Введ. 23.02.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с. 3. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак; под. Ред. А.А. Лудченко. – К.: Знання, КОО, 2000. – 114 с. 4. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (зі змінами і доповненнями) Затверджено наказом Міністерства освіти України 8 квітня 1933р. № 93, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1933р за № 35 / Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Нормативний збірник / за заг. ред. М.Ф. Степана, Л.М. Горбунової. – К.: ФОРУМ, 2007. – Т. 2. – С.1111–1124.