Біоніка в дизайні предметно-просторового середовища

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.103
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент Казанцева Тетяна Євгенівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати напрями освоєння природних форм і структур живих організмів, засади біодизайну архітектурного середовища, ландшафтного та предметного дизайну; • вміти проектувати згідно засад біонічного формотворення об’єкти середовищного, ландшафтного та предметного дизайну; • мати уявлення про загальні відомості про біоніку, дизайн та біодизайн; витоки та становлення біодизайну.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Історія мистецтва та архітектури , • Дизайн предметного середовища, • Основи екології, • Основи ландшафтознавства і рослинництва, • Проектування інтер’єру, • Екологічний дизайн, • Світло і колір у дизайні, • Теорії і концепції дизайну ІІ половини ХХ століття.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст навчального модуля: охоплює теоретичні, методологічні та практичні основи біодизайну, зокрема 1) загальні положення біодизайну, природні форми, живі організми і структури як об’єкти дослідження, витоки та особливості становлення біодизайну, місце біодизайну в системі наук; 2) теоретичні та методологічні основи біодизайну просторово-предметного середовища, загальні засади його формування та предметного наповнення в контексті біоморфологічних, біомеханічних, біотектонічних форм і структур, органолептичних особливостей живих організмів, структуроутворюючих закономірностей і можливостей живої клітини та природних енергетичних ресурсів, а також засад біодизайну архітектурного середовища, біосинтезованої архітектури та ландшафтного дизайну; 3) практичні аспекти основ формотворення і проектування різноманітних об’єктів і систем біодизайну.
Методи та критерії оцінювання: • Поточні графічні та контрольні роботи (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, диференційований залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну: Підручник. – К., 2009. 2. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 3. Михайленко В.Є. Основи біодизайну: Навч. посібник / В.Є. Михайленко, О.В. Кащенко. – К.: Каравела, 2011. 4. Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайроментологія) / М.А. Голубець. – Львів: Компанія “Манускрипт”, 2010.