Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.86
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: д. арх., проф. Лінда С.М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок виконання бакалаврської роботи студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати: 1. Знати склад і зміст бакалаврської роботи. 2. Володіти сучасними науковими методами пізнання для вирішення професійних завдань, методами пошуку та узагальнення інформації. 3. Вміти вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію. 4. Володіти професійною термінологією. 5. Володіти навичками усної, письмової та візуальної презентації результатів. 6. Володіти необхідними навичками виконання практичної частини проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни - Всі дисципліни ОПП "Бакалавр з дизайну"
Короткий зміст навчальної програми: Бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Дані методичні вказівки знайомлять студентів із вимогами до написання бакалаврських робіт і виконання проектної частини зі спеціальності 02 «Дизайн» спеціалізації 03 «Дизайн предметного середовища». Вони не дають готових схем виконання роботи проте чітко визначають напрям в якому слід рухатись. Мета методичних вказівок – допомогти студенту засвоїти загальні правила виконання бакалаврських робіт у написанні текстової частини, подачі графічної частини та роботи у матеріалі. Методичні вказівки складені у відповідності з програмою бакалаврської роботи і передбачають цілковите її виконання.
Методи та критерії оцінювання: При оцінці дипломного проекту виходять з того, що бакалавр повинен уміти: 1. Формулювати мету і завдання проекту на основі технічного завдання; 2. Складати план проектної роботи; 3. Вести пошук аналогу із застосуванням сучасних інформаційних технологій; 4. Обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних та візуальних джерел. 5. Модифікувати наявні ведення проектної роботи виходячи із завдань конкретного проекту; 6. Оформляти результати пошуку відповідно до сучасних вимог подачі проекту у вигляді графічного, макетного матеріалу та пояснювальної записки до проекту. 7. Проект має відповідати соціальним та економічним потребам суспільства. 8. Конструктивні та функціональні складові проекту мають відповідати ергономічним нормам та вимогам до зручності та комфорту. 9. Єдність композиційно-просторових, технічних та графічних, змістових та функціональних прийомів повинна забезпечити цілісний образ друкованого видання/мультимедійної презентації. 10. Інформаційно-естетична/навчальна складова проекту має задовольняти потенційну цільову аудиторію. 11. Проект має відрізнятися новизною художньо-образного вирішення. Бакалаврський проект оцінюється у 100-бальній системі. Кінцева оцінка є виведенням середнього арифметичного оцінок всіх членів Державної екзаменаційної комісії.
Рекомендована література: 1. «Положення про академічні доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка». Електронний ресурс: https://lpnu.ua/polozhennia-pro-akademichnu-dobrochesnist-u-natsionalnomu-universyteti-lvivska-politekhnika 2. Стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти СВО ЛП 02.01 Положення про організацію освітнього процесу в Національному Університеті «Львівська політехніка». Електронний ресурс: http://cad.lp.edu.ua/diploma/masters/svo_03.13.pdf 3. Стандарт вищої освіти України ступеня «Бакалавр» галузь знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 022 «Дизайн», Київ, МОН, 2018. Електронний ресурс: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/022-Dyzayn-bakalavr.28.07.pdf 4. Статут Національного Університету «Львівська Політехніка». Елекстронний ресурс: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/60/nrstatutunulp-2019.pdf. 5. Оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Електронний ресурс: https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf 6. Оформлення списку бібліографічних посилань Гарвардським стилем. Методичні рекомендації. Київ, 2015. Електронний ресурс: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Harvard_vs_DSTU-2015.pdf 7. Основи методології та організації наукових досліджень, Підручник. Київ, 2010. Електронний ресурс: https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dosl.pdf 8. Ашеров, Т., Бойчук, О., Голобородько, В., Свірко, В. (2009), Дизайн і ергономіка. Термінологічний словник. Харків, УІПА, УІНДДЕ, ХДАДМ. 9. Бойчук, А. (2013), Пространство дизайна, Харков, Нове слово. 10. Даниленко, В. (2005), Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: Монографія. Харків: ХДАДМ; Колорит. 11. Свірко, В., Бойчук, О., Голобородько, В., Рубцов Л. (2011), Основи ергодизайну, Київ, УкрНДІДЕ, ХДАДМ. 12. Свірко, В., Бойчук, О., Голобородько, Рубцов, Л. (2014) Дизайнерська діяльність: стан і перспективи. Київ, УкрНДІДЕ, ХДАДМ.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).