Історія мистецтва і архітектури, частина 1

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.1
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доц. Крамарчук Христина Петрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. Комунікація (КОМ) КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ.2 Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ) АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. ВіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Рисунок (супутня дисципліна) Живопис (супутня дисципліна)
Короткий зміст навчальної програми: Курс "Історія мистецтва і архітектури" розрахований на 3 семестри. Перший семестр складається з 30 лекційних годин і 15 практичних годин. Лекційний курс першого семестру охоплює: Первісне мистецтво Європи, Азії, Америки та України; стародавнє мистецтво Близького та Далекого Сходу; мистецтво античного світу.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): оцінювання графічних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60 % контрольний захід, екзамен, залік): письмово-усна форма ( 60 %) Протягом семестру, за поточний контроль студент може набрати до 40 балів. На екзамені – максимально 60 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за поточний контроль не менше 20 балів. При оцінюванні завдань враховуються повнота складу виконаного завдання, відповідність виконання поставленим завданням: - вміння ідентифікувати і працювати з візуальними матеріалами відповідно до тем первісного та середньовічного мистецтва стилю; - вміння здійснювати аналіз визначальних і стилістичних характеристик творів і способи їх композиційної побудови при замальовуванні деталей, орнаментів, елементів інтер’єру та екстер’єру; - проявляти креативність і творчий підхід у техніці подачі, компоновці на листку - вчасно і в необхідному обсязі представити матеріали графічних завдань.
Рекомендована література: 1. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво (терміни і поняття) К. 2002. 2. Тимофієнко В.І. Нариси всесвітньої історії архітектури : В 4-х т. / Володимир Іванович Тимофієнко; За ред. В. Єжов.– К. : КНУБА, 2000 . 3. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежд, утварь: Иллюстрованная энциклопедия в 3- х томах.- М.: Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2000. 4. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т.СПб: Лита, 2001р. 5. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству од античности до современности/ Пер. с нем. – М.:БММАО, 2005.-528с. 6. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. – Львів, 2012. 7. Ходж А.Н. Історія мистецтва / А.Н.Ходж; [пер. з англ.] – Харків, 2012.