Кольорознавство

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: ст.викладач Кузьмич Василь Ілліч
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні навчальні дисципліни: Основи композиції та формотворення Історія мистецтва і архітектури Інженерна та проектна графіка
Короткий зміст навчальної програми: «Кольорознавство» — базова навчальна дисципліна, яка включає фізичну теорію кольору, теорію кольорового зору, питання виміру й кількісного вираження кольору (колориметрії), впливу кольорів на людину, який розглядається з погляду фізіології, психології й естетики. Курс «Кольорознавство» на першому бакалаврському рівні вищої освіти розрахований на один семестр навчання, в загальному охоплює 90 годин. Студентам протягом семестру на лекційних та практичних заняттях надається інформація, пов’язана з використання кольорів та їх гармонійного поєднання в сучасному дизайні, образотворчому та декоративному мистецтві.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів, з них: • 40 балів за виконання дев’яти розрахунково-графічних робіт; • 10 балів за виконання індивідуального науково-дослідного завдання (реферату); • 50 балів за результатами тестових контрольних запитань на екзамені
Рекомендована література: 1. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 2. Петришин Г. П. Архітектурне проектування: початковий курс. Підручник для студентів всіх спеціальностей базового напряму 6.1201 “Архітектура” / Г.П. Петришин, М. М. Обідняк. Львів : Видавництво „РАСТР 7”, 2010. 272 с. 3. Ідак Ю. В. Основи об’ємно-просторової композиції. Навчальний посібник / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 212 с. 4. Черкасова І. Г. Кольорознавство. Колір у декоративно-прикладному мистецтві й дизайні: навчальний посібник. Київ: Ілон, 2012. 156 с 5. Печенюк Т. Кольорознавство: підручник для студ. вищих навч. закладів .– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.– 204 с. 6. Прищенко С.В. Кольорознавство: навч. посіб / Прищенко С.В.; за ред. проф. Є. А. Антоновича.– К.:Альтпрес, 2010.– 354 с. 7. Електронний навчально-методичний комплекс «Кольорознавство» розміщений у ВНС Національного університету «Львівська політехніка». URL: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?Id=3444 URL: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?Id=3222 8. Прокопович Т. А. Основи кольорознавства: навчальний посібник. Луцьк: Вежа, 2016. 120 с. 9. Фізер І. В. Оптичне та механічне змішування кольорів: методичні вказівки до курсу «Кольорознавство». Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. 24 с.