Інженерна та проектна графіка

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент Лисенко Ольга Юріївна, ст.викладач Сеньків Зіновія Ярославівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Шрифти Прикладна перспектива Основи композиції та формотворення Рисунок
Короткий зміст навчальної програми: Прийоми виконання та читання креслень. Правила оформлення проектної документації. Геометричні побудови на кресленнях. Проекційне креслення. Креслення в системі прямокутних проекцій. Наочні зображення предметів. Будівельні креслення, вимоги до їх виконання. Графічні засоби побудови композицій. Види лінійно-графічних форм та особливості їх поєднання. Пляма як графічний засіб побудови композицій. Види та техніки тональної графіки. Графічна імітація фактур та текстур. Способи поєднання графічних форм у композиціях. Колір як графічний засіб побудови композицій. Матеріали та техніки поліхромії у проектах.
Методи та критерії оцінювання: • Поточні графічні роботи, усне опитування (70%) • Підсумкова графічна робота, залік (30%).
Рекомендована література: 1. А.М.Хаскин. Черчение. – К.: Вища школа, 1986. – 447 с. 2. Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп?ютерної графіки: : Навч.-метод. посібник/ О.О.Бойко, Б.В.Панкевич, І.Г.Свідрак, О.П.Калиновська. – Львів: Вид-во Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 355 с. 3. О.Л.Голубева. Основы композиции. – М.: Искусство, 2004. – 120 с. 4. Д.И.Ткач, Н.Л.Русскевич, П.Р.Ниринберг, М.Н.Ткач. Архитектурное черчение. – К.:Будивэльнык, 1991. – 271 с. 5. К.В.Кудряшов. Архитектурная графика. – М.: Стройиздат, 1990. – 306.