Основи композиції та формотворення, частина 1 (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.10
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Лисенко Ольга Юріївна - канд.арх., доцент Базилевич Вікторія Володимирівна - канд.арх.,доцент Кузьмич Василь Ілліч - старший викладач закладу вищої освіти Киселенко Марія Олександрівна - асистент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Рисунок Кольорознавство Інженерна та проектна графіка Прикладна перспектива Основи ергономіки Основи візуальних комунікацій Інтерактивний дизайн Основи дизайну предметного середовища
Короткий зміст навчальної програми: Основні композиційні поняття, композиційна рівновага, симетрія і асиметрія, метрична і ритмічна повторюваність, контраст та нюанс в кольорі, асоціації та прийоми стилізації, статика і динаміка, тектоніка, пропорції та пропорційність, співвідношення мас та форм, оптичні ілюзії
Методи та критерії оцінювання: Загальна сума балів за семестр – 100 балів: - графічні роботи (70%) - курсова робота (30%)
Рекомендована література: • Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразований. Харьков, ВШ, Изд-во при Харьк.ун-те, 1984. 184с. • Житкова Н.Ю., Зиміна С.Б. Композиція: навчальний посібник. К.: КНУБА, 2008. 120 с. • Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах (Johannes Itten Gestaltung und Formenlehre. Vorkurs am Bauhaus und spaeter © 1963 und 1975 by Verlagsgruppe Dornier GmbH, Stuttgart). Издатель Д.Аронов, 2001. 136 с. • Костенко Т.В. Основи композиції та тримірного формоутворення: навчально-методичний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. Харків: ХДАДМ, 2003. 256 с. • Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навч.посіб.для студ.вищих навч.закладів. К.: Каравела, 2004. 304 с.