Основи макетування та скульптури, частина 1 (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.2
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: асистент Габрель Тарас Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення модуля студенти повинні: - Освоїти ази макетування та поняття фронтальної, об'ємної та об'ємно-просторової композиції;. - Знати макетні техніки та засоби, основні методи та принципи виконання об'ємних композиційних завдань; професійну термінологію, яка застосовується у процесі розробки проектного рішення; методи пошуку ідей, які стосуються варіанту подачі творчого задуму; - Вміти самостійно обирати пластику та архітектоніку для найкращої демонстрації проектного задуму та відповідально ставитися до обраної пластичної мови макету; - Вміти самостійно застосовувати прийоми, засоби і методи об'ємного вирішення завдання і вибрати найбільш виразні засоби виконання; - Відчувати пластику форми та властивості простору. - Мислити не тільки площинами, а й об'ємами і просторами; - Розуміти закономірності поетапного і методичного ведення роботи над макетом;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Основи композиції та формоутворення, частина 1 Проектна та інженерна графіка Кольорознавство
Короткий зміст навчальної програми: Макет або модель дає можливість автору перевірити свій задум, розвиває здібності матеріально фіксувати свій задум, зорово сприймати і оцінювати вирішення. Метою викладання дисципліни є отримання студентами теоретичної і практичної підготовки з основ макетування та моделювання та вміння використовувати ці знання у проектній роботі, розвивати у студентів просторову уяву
Методи та критерії оцінювання: Об’ємно-просторові роботи (70 балів) Підсумковий контроль (30 балів - курсова робота)
Рекомендована література: 1. Арнхейм Р. Динаміка архітектурних форм. - М., 1984 2. Вправи в макетуванні / Укл. О.І. Ремешило-Рибчинська, I.A. Дида, Х.С. Бойко. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту ?Львівська політехніка?, 2001. 3. Даниленко В.Я. Основи дизайну. - К, 1996. 4. Клинкова Н.В., Максимова І А. Макетування з паперу та картону. - М., 2000 (рос. мова). 5. Мороз Т. М. Методичні рекомендації до завдання зі скульптури «Побудова рельєфу на площині». – Львів: ЛНАМ, 2013 6. Обідняк М.М. Архітектурна композиція: навч. посібник/М.М. Обідняк, О.Б. Білінська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011 7. Основні поняття архітектурної композиції / Укл. О.І. Ремишило-Рибчинська, I.A. Дида, Х.С. Бойко. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту ?Львівська політехніка, 2001 8. Скляренко Н., Пасичник О. Макетування: довідник. Київ: Видавництво Олег Філюк, 2015.