Живопис, частина 2

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.16
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент, к. мист. Мільчевич С. І. ст. викладач Челомбітько О. І. асистент Понкало С.І. асистент Павлова А. В. асистент Кузів К. В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області тасфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН11.Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомленнята етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рисунок, частина 1 - Живопис, частина 1 - Історія мистецтв та архітектури, частина 1 - Основи композиції та формотворення, частина 1 - Інженерна та проектна графіка - Кольорознавство Кореквізити: - Рисунок, частина 2, - Основи композиції та формотворення, частина 2 - Історія мистецтв та архітектури, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: - Натюрморт з побутових предметів на бокове освітлення (тепла гама, поліхромія). - Натюрморт з побутових предметів на бокове освітлення (холодна гама, поліхромія). - Копія пейзажу за вибором (поліхромія).
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за виконання аудиторних та самостійних графічних завдань. Середній бал за дисципліну вираховується наступним чином: сумується кількість балів за кожне із завдань та ділиться на їх кількість. Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів
Рекомендована література: 1. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов / А.А. Горбенко. – К: Будівельник, 1982.- 126 с. 2. Жердзицкий В.Є. Живопис. Техніка і технологія . – Харків 2006. – 327 с. 3. Иттен И. Искусство цвета: Издатель Д. Аронов; М.; 2004 г. – 96 с. 4. Могилевцев В.А. Основы живописи: Учеб. пособие.-СПб.: 4арт, 2012. – 96 с. 5. Шпак В.О. Основи живопису. Акварель. Навчальний посібник. - – Київ, 2013. - 256 c.