Прикладна перспектива (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Олешко Олена Петрівна кандидат архітектури, доцент Топилко Світлана Ігорівна кандидат архітектури, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Інженерна графіка, Основи композиції та формотворення. Супутні дисципліни: Основи дизайну предметного середовища
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Прикладна перспектива» розрахований на один семестр навчання, в загальному охоплює 90 год. і структурно включає в себе одну частину – практичну. В практичній частині курсу, оскільки навчальним планом не передбачено теоретичної частини, проводиться теоретичне вивчення побудови перспективи і практичні навики побудови перспективи способом архітектора, способом сітки, а також побудова фронтальної та кутової перспективи інтер'єру. З метою взаємозв’язку з профілюючими дисциплінами, студенту пропонується застосовувати опрацьовані методи побудови перспективи у суміжних курсових проектах. В основу дисципліни послідовно закладені теми як теоретичних, та практичних положень, що розкривають основні закономірності побудови перспективи відповідним способом. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, вимагає від них опрацювання додаткової літератури.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів: 50 балів – виконання аудиторно-домашніх робіт (за темами практичних занять), 30 балів – виконання виконання контрольних аудиторних робіт (за темами практичних занять), 20 балів – відповідь на заліку (т.з. усна компонента за вивченими протягом семестру темами).
Рекомендована література: 1. Михайленко В.Є., Євстифеєв М.Ф., Ковальов С.М., Кащенко О.В. Нарисна геометрія. – Київ «Вища школа», 2004. – 304 с. 2. Олешко О.П ,Топилко С.І. Прикладна перспектива. Методичні вказівки для студентів ІІ-го курсу базового напряму 6.02.02 “Мистецтво” (частина друга). –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, – 2012. –40 с. 3. Гордєєва Є.П. Перспектива. Методи побудови / Є.П.Гордєєва,. – Луцьк: Волинська обласна друварня, 2001. – 158 с. 4. Пустюльга С.І. Нарисна геометрія / С.І.Пустюльга, Ю.В.Клак, В.Р.Самостян / за ред. В.І.Костюхіна. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 112 с/