Рисунок, частина 2

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Кузик Ігор Миколайович, асистент Кузів Катерина Василівна, асистент асистент Понкало С.І. асистент Павлова А. В. асистент Кузів К. В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: -Рисунок, частина 1. - Живопис, частина 1 - Основи композиції та формотворення,частина 1 - Історія мистецтва і архітектури,частина 1 - Інженерна та проектна графіка Кореквізити: - Живопис, частина 2 - Основи композиції та формотворення, частина 2 - Історія мистецтва і архітектури,частина 1
Короткий зміст навчальної програми: - Рисунок натюрморту з предметів побуту, драперій, елементів декоративного антуражу; - Рисунок натюрморту з архітектурною деталлю ( капітель, кронштейн, розета); - Рисунок драперії.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за виконання 5 завдань (3 аудиторних і 2 самостійних). Середній бал за аудиторні завдання вираховується наступним чином: сумується кількість балів за кожне із завдань та ділитися на їх кількість. Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів
Рекомендована література: 1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок,живопись, композиція: учеб. пособие. М.: Просвещение, 1981. 239 с. 2.Гребенюк Г. Є. Основи композиції та рисунок / Г. Є. Гребенюк. –К.: Техніка, 1997. –221 с. 3.Даниленко В. Я. Дизайн: Підручник. –Харків: ХДАДМ, 2003. –320 с. 4.Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / Кириченко М. А., Кириченко І. М. –К. : Вища шк., 2002. –190 с. 5. Конев А. Ф., Маланов И. Б. Рисунок для изостудий: От простого к сложному. М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006. 240 с. 6. Левчук Л. Т. Основи естетики : навч. посіб. / Л.Т. Левчук, О. І. Оніщенко. –К. Вища шк., 2000. –271 с. 7. Ли Н. Г. Основы учебного акадимического рисунка. М.: Эксмо-пресс, 2004. 480 с