Шрифти

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к. арх. доц. Оконченко Ольга Михайлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральної: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. загальних: ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. фахових компетентностей спеціальності: КС3. Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну. КС4. Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності. КС11. Здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. РРН7 . Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Інженерна та проектна графіка кореквізити: Основи візуальних комунікацій; Основи дизайну реклами; Дизайн предметно-просторового середовища; Проектування
Короткий зміст навчальної програми: Поняття і терміни в шрифті. Історія виникнення і розвитку писемності. Історія розвитку шрифтів на кириличній основі та на основі латинського алфавіту. Історія розвитку шрифтів у Західній Європі та Україні у ХХ – ХХІ ст. Побудова літер. Матеріали і інструменти – особливості застосування. Основи роботи каліграфічними перами. Класифікація шрифтів. Естетика і зручність читання шрифтів. Вимоги, які ставляться до шрифта. Образність шрифта. Проектування шрифта. Композицйна основа напису.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (45%): усне і письмове опитування, поточний контроль аудиторних навчальних робіт практичних занять; • підсумковий контроль (55 %): альбом графічних робіт до лекційних занять , розрахунково-графічна робота, тестовий контроль у ВНС.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Шрифти» для студентів І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту архітектури спеціальності 022 «Дизайн» (укладачі — к. арх. Оконченко О.М., старший викладач кафедри ДОА, к. арх. Ракочий В.Я., доцент кафедри ДОА.) http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6740 2. Конспект лекцій з дисципліни “Шрифти” для студентів І курсу спеціальності 022 “Дизайн” денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Оконченко, Я. В. Ракочий. – Львів: Видавництво: « Левада», 2018. – 100 с. 3. Мітченко В. С. Естетика українського рукописного шрифту. К.: Грамота, 2007. — 208 с. 4. Куленко М. Я. Мистецтво шрифту: Графічний дизайн : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Я. Куленко ; КНУБА. - К. : [б. в.], 2010. – 311 с. 5. Felici James. The Complete Manual of Typography. USA Rochester institute of technology, 2012 - 372 s.