Основи макетування та скульптури, частина 2 (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.13
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: асистент Габрель Тарас Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення модуля студенти повинні: - Освоїти ази макетування та поняття фронтальної, об'ємної та об'ємно-просторової композиції;. - Знати макетні техніки та засоби, основні методи та принципи виконання об'ємних композиційних завдань; професійну термінологію, яка застосовується у процесі розробки проектного рішення; методи пошуку ідей, які стосуються варіанту подачі творчого задуму; - Вміти самостійно обирати пластику та архітектоніку для найкращої демонстрації проектного задуму та відповідально ставитися до обраної пластичної мови макету; - Вміти самостійно застосовувати прийоми, засоби і методи об'ємного вирішення завдання і вибрати найбільш виразні засоби виконання; - Відчувати пластику форми та властивості простору. - Мислити не тільки площинами, а й об'ємами і просторами; - Розуміти закономірності поетапного і методичного ведення роботи над макетом;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи композиції та формоутворення, частина 1 Проектна та інженерна графіка Кореквізити: Кольорознавство Прикладна перспектива
Короткий зміст навчальної програми: Макет або модель дає можливість автору перевірити свій задум, розвиває здібності матеріально фіксувати свій задум, зорово сприймати і оцінювати вирішення. Метою викладання дисципліни є отримання студентами теоретичної і практичної підготовки з основ макетування та моделювання та вміння використовувати ці знання у проектній роботі, розвивати у студентів просторову уяву.
Методи та критерії оцінювання: Об’ємно-просторові роботи (70 балів) Підсумковий контроль (30 балів - курсова робота)
Рекомендована література: 1. Базилевский А.А., Барышева В.Е. Дизайн. Технология. Форма.: Учеб. пособие по спец. «Дизайн архитектурной среды». – М.: Архитектура-С, 2010 2. Даниленко В. Дизайн: підручник / В. Даниленко. – Харків: ХДАДМ, 2003 3. Мигаль С., Проектування меблів. - М.: Вища школа, 1986. - Л.: Світ, 1999. 4. Одрехівський В. В. Скульптурні студії. Проблеми об’ємно-просторової форми: Навчально-методичний посібник по програмі «Скульптура». – Львів: Афіша, 2003 5. Розенсон И. Основы теории дизайна. Учебник для ВУЗов. Санкпетербург.: Питер, 2006. 6. Стасюк Н.Г., Кисилева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции. Учебное пособие/ Стасюк Н.Г., Кисилева Т.Ю., Орлова И.Г. – М.: Архитектура-С, 2004 7. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура: Теоретико-методологічні основи комплексного навчання: Навчальний посібник. – Львів: Аверс, 2010.