Живопис, частина 3

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.28
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Радомська Віолетта Радіонівна, старший викладач Мільчевич Сергій Іванович, кандидат мистецтвознавства, доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Очікувані результати навчання: 1. Знати основи малярської зображувальної грамоти та композиції, освоїти професійну термінологію щодо процесу художньої творчості. 2. Вміти усвідомлено бачити тривимірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двовимірній площині відповідними засобами та технічними прийомами. 3. Вміти на основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення, розумінні кольорового середовища реалістично та переконливо зображати дійсність, навчитися художньому відбору та інтерпретації зображуваного. 4. Вміти, працюючи з композиційними, пластичними, колористичними та тональними характеристиками натури, художньо узагальнювати, стилізувати, інтерпретувати зображуване, загострюючи його декоративні та графічні характеристики. 5. Опанувати практичні методи та різні техніки живопису (гуаш, акварель, акрил). 6. Вміти виконувати роботу методично правильно: поетапно від загального до конкретного, розуміючи важливість цілісності та гармонійності кінцевого результату. 7. Вміти творчо підходити до самостійного пошуку ідей в поставлених конкретних практичних завданнях, формуючи власне образне мислення і уявлення, демонструвати вміння переосмислювати реальність через призму авторського бачення. 8. Застосовувати знання, отримані на заняттях з академічного живопису, для подачі та вираження своїх ідей. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРН 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН 7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН 11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН 13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН 14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН 18. Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ 4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ 5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Рисунок, частина 2, - Живопис , частина 2, - Історія мистецтва та архітектури, частина 2 - Основи композиції та формотворення, частина 2, кореквізити: - Рисунок, частина 3, - Пластанатомія, анторопометрія, - Історія мистецтва та архітектури, частина 3
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Живопис, частина 3» розрахований на 3 семестр навчання. Структурно він складається з теоретичної та практичної частин. Попри те, що лекційні заняття не передбачені, виклад теоретичного матеріалу, необхідного студентам для грамотного та усвідомленого виконання поставлених завдань, відбувається у синтезі з практичною роботою у вигляді інформаційного супроводу роботи, індивідуальних консультацій та, за потреби, корегування робіт. Аудиторні роботи: - Ускладнений натюрморт на зближену кольорову гаму зі спільними тінями (обмежена палітра, монохромія). - Ускладнений натюрморт з декоративним відбором на пряме освітлення ( мішана гама, поліхромія).
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів.
Рекомендована література: 1. Антонович Є. А. Малюнок і живопис: навчальний посібник. Київ : Вища шк., 1990. 84 с. 2. Гребенюк Г. Є. Основи композиції та рисунок. Київ : Техніка, 1997. 221 с. 3. Жердзицкий В. Є. Живопис. Техніка і технологія. Харків, 2006. 327 с. 4. Перепадя В. В. Рисунок. Проблеми творчості в навчальному процесі : навч. посіб. Львів : Палітра, 2003. 288 с. 5. Шпак В. О. Основи живопису. Акварель. : Навч. посіб. Київ, 2013. 256 с. 6. Casey T. M. Art of Still Life: A Contemporary Guide to Classical Techniques, Composition, Drawing, and Painting in Oil. Monacelli Press, Incorporated, 2019. 304 p. 7. Lloyd E. J. Watercolor still life. London : Dorling Kindersley, in association with the Royal Academy of Arts, 1994. 72 p. 8. Scully K. Painting Still Life in Gouache. Marlborouh : Crowood Press, 2015. 144 p.