Історія мистецтва і архітектури, частина 3

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.22
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент, канд. мистецтвознавства Мотиль Романа Ярославівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Історія мистецтва та архітектури, частина 1 - Історія мистецтва та архітектури, частина 2 - Основи композиції та формотворення, частина 2 Супутні і наступні навчальні дисципліни: • Основи декоративно-ужиткового мистецтва; • Історія дизайну, частина 5, частина 6; • Типи будинків і архітектурні конструкції.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Історія мистецтва та архітектури» Частина 3 є одним з базових у підготовці фахівців за спеціальністю «дизайнер». Цей курс має на меті дати студентам основні знання з теорії візуального мистецтва, починаючи від генеральної ієрархії видів і жанрів, включаючи аналітичний розгляд тектонічних структур об’ємно-просторових творів, а також декоративної та зображально-пластичної композиції. У процесі вивчення дисципліни висвітлюються історичні етапи генезису первісного візуального мистецтва, його розвитку у наступні епохи Стародавнього світу та Середньовіччя, аж до Новітнього часу. Лекційний курс включає найважливіші пам’ятки світової архітектури, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, скульптури. Викладання історії української архітектури та мистецтва проводиться синхронно із висвітленням історико-мистецьких процесів світової художньої культури.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, оцінювання графічних робіт. - Підсумковий контроль (70%): екзамен, письмово-усна форма.
Рекомендована література: Базова: 1. Архипенко О. Альбом. – К., 1989. 2. Афанасьєв Є. Українське радянське мистецтво: 1960-1980 рр. – К., 1983. 3. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. – Львів, 2005. 4. Большая историческая энциклопедия древностей. – Прага, 1980. 5. Всеобщая история архитектуры. В 12-ти т. – М., 1968-1973. 6. Всеобщая история искусств. В 6-ти т. – М., 1960-1965. 7. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. – Львів, 2012. 8. Гомбрих. История искусств. – М., 1998. 9. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – Т.1-4. – М., 1991-1993. 10. Запаско Я. П. Українська рукописна книга. – Львів, 1995. 11. Історія українського мистецтва. В 6-ти т. – К., 1966-1970. 12. Касіян В., Турченко Ю. Українська дожовтнева реалістична графіка. – К., 1961. 13. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво у 3-ох томах. – Львів, 2003-2008. 14. Малая история искусств. – М., 1978. 15. Масловська Л. Олександр Архипенко. – К., 1989. 16. Мотиль Р. Я. Оборонна архітектура України: метод. вказівки до практичних завдань з дисципліни «Історія мистецтва та архітектури» для студентів базового напряму 6.0202 «Мистецтво» спеціальностей 6.020207 «Дизайн» та 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва» / уклад. Р.Я. Мотиль – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 17. Овсійчук В., Крвавич Д. Оповідь про ікону. – Львів, 2000. 18. Овсійчук В. Олекса Новаківський. – Львів, 2003. 19. Огієвська І. Микола Пимоненко. – К., 1983. 20. Островський Г. Олекса Новаківський. – К., 1973 21. Селівачов М. Лексикон української орнаментики. – К., 2009. 22. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть. – К., 1996. 23. Ходж А. Н. Історія мистецтва / А. Н. Ходж; [пер. з англ.] – Харків, 2012. 8.2. Допоміжна: 1. Белецкий П. Георгий Нарбут. – Л., 1985. 2. Вюник А. Осип Курилас. – К., 1963. 3. Вюник А. С. Гебус-Баранецька. – К., 1968. 4. Гординський С. Українська ікона ХІІ – ХVІІІ ст. – Філадельфія, 1973. 5. Жишкович В. Пластика Русі-України Х - перш. пол. ХІV ст. – Львів, 1999. 6. 16. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. – К., 1979. 7. Кес Д. Стили мебели. – Будапешт, 1981. 8. Лєбедєв В. Оксана Павленко. – К., 1986. 9. Майчик-Бідняк М. Микола Бідняк. – Львів, 1992. 10. Німенко А. Кавалерідзе-скульптор. – К., 1967. 11. Нога О. Іван Левинський. – Львів, 1993. 12. Ткаченко М. Вітольд Манастирський. – К., 1977. 13. Ткаченко М. Теофіл Копистинський. – К., 1972. 14. Федорук О. Корнило Устиянович. – К., 1992. 15. Фіголь М. Мистецтво Стародавнього Галича. – К., 1997. 16. Членова Л. Олександр Мурашко. – К., 1980. 17. Членова Л. Федір Кричевський. – К., 1980. 9. Інформаційні ресурси: Електронний навчально-методичний комплекс «Історія мистецтва та архітектури Moodle2.1+;http://vns.lp.edu.ua/ course/view.php?id=12524