Основи дизайну предметного середовища

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.24
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд.арх., доцент Лисенко Ольга Юріївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - основи композиції; основи формотворення; історія мистецтва та архітектури кореквізити: - проектування
Короткий зміст навчальної програми: Поняття дизайну; методологія дизайну (функціональна типологія об’єктів, ергономічні особливості, естетика, технологія виробництва, економіка); поняття предметного та предметно-просторового середовища; фактори впливів на предметно-просторове середовище; комбінаторика, модульність у формуванні середовища; конструювання у дизайні середовища; ансамблевість; оптичні ілюзії в предметно-просторовому середовищі; асоціації, образність, особливості сприйняття та психологічного впливу на людину; типологія видів і форм середовища (формування середовища для інвалідів, архітектурного середовища, житлового середовища, громадського, міського та ландшафтного середовищ); устаткування й благоустрій середовищних об'єктів.
Методи та критерії оцінювання: Загальна сума балів за екзамен і самостійну роботу – 100 балів: • графічні роботи, практичні поточні заняття (30%) • підсумковий контроль - тести, контрольні роботи (70 %); контрольний захід - екзамен, письмово-усна форма
Рекомендована література: • Основи дизайну предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІ курсу базового напряму 6.020207 „Дизайн” / Укл.: Лисенко О.Ю. – Львів: Растр, 2012 р. – 150 с. • Основи дизайну предметного середовища: Методичні вказівки для студентів напряму "Дизайн" (2-й курс 1-й семестр) / Укл.: Лисенко О.Ю., Галишич Р.Я. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. ¬– 18 с. • Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов). — М.: «Архитектура-С», 2004, 232 с, ил. • Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. — М.: «Архитектура-С», 2004, 288 с, ил. • Калмет Х.Ю. Жилая среда для инвалида. - М.: Стройиздат, 1990. -128 с: ил. • Курушин В.Д. Дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2006. – 272 с.: ил. (Самоучитель). • Норман Дональд А. Дизайн привычных вещей. –Вильямс, 2006. – 384 с. • Харитонов А. В. «Дизайн среды» - М., 1998.