Пластанатомія, антропометрія

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.25
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к. мист. Мільчевич Сергій Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектнографічного моделювання. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1 Дотримуватись морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Рисунок, частина 1, Рисунок, частина2. Основи макетування та скульптури Супутні і наступні навчальні дисципліни : Рисунок частина 3; Живопис част.3 Дизайн предметного середовищаДизайн промислових виробів, част.1
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Пластанатомія та антропометрія» - один із складових комплексу фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища) та розрахований на один семестр навчання. В загальному охоплює 90 годин і структурно включає в себе основну теоретичну і додаткову практичну складову. У лекційній частині курсу студенти засвоюють наступні поняття: анатомія кістяка людини; анатомія м’язового корсету людини; людське тіло як біомеханічний об’єкт; антропометрія вікових, статевих та професійних груп; методика проведення антропометричних вимірювань; вплив анатомічних та антропометричних факторів на дизайн-проектування.Виконання практичної роботи студентами передбачає засвоєння основ пластанатомії та антропометрії людини, володіння фаховою термінологією, володіння художньо-конструктивними основами анатомії людини.
Методи та критерії оцінювання: Тестування у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» за адресою:https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2877 20 балів Виконання практичних робіт 80 балів
Рекомендована література: 1. Барчаї Й. Анатомия для художников. — Будапешт.: Корвіна, 1982. — 350 с 2. Bammes G. Wir zeichnen den Menschen. Berlin.: 1989 — 180 с. 3. Bammes G. Sehen und Verstehen Berlin.: 1985 — 190 с. 4. Мірчук З. Анатомія людини: Навч.посібник. — Дрогобич: Вимір, 2007. — 350с. 5. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека — Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 416с. 6. Курепина М.М. Ожигова А.П. Никитина А.А. Анатомия человека: учебник. — М: Владос, 2003. — 384с. 7. Кассан А. Анатомия человека. Иллюстрированный атлас. — Х.: Фолио, 2011. — 192с. 8. Хогарт Б. Рисунок человека в движении — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 174 с. 9. Чиварди Д. Художественный образ в анатомическом рисовании. М.: Эксмо, 2006. — 167с. 10. Чиварди Д. Рисунок. Человеческое тело. Анатомия, морфология, пластика —М.: Эксмо, 2004. — 112с. 11. Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. — М.: Знание, 1964. — 64 с. 12. Алексеев В.П. Остеометрия. — М.: Знание, 1966. — 251 с. 13. Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики: человек, пространство, интерьрер. Москва.: Астрель АСТ, 2006 — 320 с 14. Бунак В.В. Антропометрия. Практический курс. — М.: Знание, 1981. — 206 с.