Дизайн пакування (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.106
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Дубова-Страшевська Маріанна Юріївна Киселенко Марія Олександрівна Квасниця Роксоляна Богданівна Галишич Руслан Ярославович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. Комунікація: КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність: АіВ 1. Дотримуватися морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві. АіВ 2. Трактувати формотворчі засоби дизайну як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі. АіВ 3. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. АіВ 4. Розуміти вагому роль українських етиомистецьких традицій у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, а також враховувати специфіку етнодизайну в контексті культурних практик. АіВ 5. Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Основи проектної та комп’ютерної графіки Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Технології і матеріали в графічному дизайні - Рекламний дизайн і копірайтинг (КП) - Дизайн друкованих видань (КП) - Концептуальний дизайн (КП)
Короткий зміст навчальної програми: Курс "Технології і матеріали в графічному дизайні (КП)" розглядається як один із складових комплексу фахової підготовки та розрахований на один семестр навчання та охоплює години в IV семестрі. В основу дисципліни послідовно закладені допоміжні теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності процесу проектування в дизайні пакування та рекламній справі. Навчальний процес складається з двох блоків: І блок - поточні завдання з технологій та засобів в графічному дизайні, що тримають напрям в галузь дизайн пакування; ІІ блок присвячений основам дизайну реклами, знайомлять студента з методикою виведення товару на ринок з допомогою графічного дизайну реклами, та основних її компонентів. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук ідей та основ оригінальних стратегій щодо виконання поставлених конкретних практичних завдань в галузі реклами, візуальних комунікацій, проектуванні пакування та вимагає від них опрацювання додаткової візуальної інформації та літератури.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка роботи студента відбувається як на рівні виконання поточних завдань так і всього проекту. Поточний контроль здійснюється під час навчання і дає можливість визначити ступінь сформованості знань, умінь, навичок студентів, крім того стимулює відповідальність студентів за підготовку до кожного заняття. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів (поточні завдання) за курсовий проект максимальна кількість балів 50. Для допуску до здачі курсового проекту студент не зобов’язаний здати поточні завдання. Поточні завдання оцінюються у 6 балів в залежності від складності та здаються протягом семестру. Курсовий проект оцінюється як сума складових частин проекту.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення Дизайн реклами: Методічні вказівки до курсу “Дизайн реклами” для студентів магістрів V курсу спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізації 02 «Графічний дизайн» / Укл.: Укл.: А.П. Павлів, Х.С. Бойко, Р.Я. Галишич, Р.Б. Квасниця, В.Р. Радомська, І.Ю. Бучковська, М.Ю. Дубова-Страшевська – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. – 10с. Список авторів, які займаються проблемами дизайну. Победин В. А., Веркман Д. К., Крафт З., Ментатов В. В., Утевська Ф. І., Мокшанцев. Р. И., Котлер.Ф., Айзенберг. М. Н., Ромат В. Е., Почепцов. Г. Г., Fiske J., Eco U. A., Морозова И., МинаевГ., Рамат Е. В., Лесняк В. Основна література: 1. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 2. Крафт З. Защитная марка. – Берлин, 1970. 3. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981. 4. Jackson, Paul. Complete pleats. Pleating Techniques for Fashion, Architectureand Design. - Laurence King Publishing, 2015, 304p. 5. Jackson, Paul. Structural packaging. Design your own boxes and 3-D forms - Laurence King Publishing, 2012, 128p. 6. Jackson, Paul. Structural packaging. Cut and Fold Techniques for Pop-Up Designs - Laurence King Publishing, 2014, 128p. 7. Jackson, Paul. Structural packaging. Folding Techniques for Designers : From Sheet to Form - Laurence King Publishing, 2011, 224p. 8. Julius Wiedemann The Package Design Book. - Taschen, 2017, 672p. 9. Ellicott, Candace. Packaging essentials: 100 principles for package design / Candace Ellicott and Sarah Roncarelli. - Rockport Publishers, 2010, 466р. 10. Klimchuk, Marianne R., Krasovec, Sandra A. Packaging Design: Successful Product Branding From Concept to Shelf 2nd Edition. – Wiley, 2013, 505 p. 11. Lupton, Ellen. Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. – Princeton Architectural Press, 2014, 224p. 12. Hembree, Ryan. The Complete Graphic Designer: A Guide to Understanding Graphics and Visual Communication. - Rockport Pub, 2006, 192p. 13. Сайт https://packageinspiration.com/ 14. Сайт https://packagingoftheworld.com/ Додаткова література: 1. Ромат В. Е. Реклама. – Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск., 2001. 2. Почепцов. Г. Г. Теорія комунікацій. – К.: Спілка рекламістів України, 1996. 3. Fiske J. Introduction Communication Studies. – London, N.Y., 1990. 4. Eco U. A.. Theory of Semiotics. – Bloomington, 1976. 5. Лесняк В. Акцидентный шрифт. 75 оригинальных шрифтов. – Харьков: Колорит, 2004. 6. Mark-making в дизайні упаковок та брендингу. https://www.pinterest.com/pin/2322237295708838/ 7. Mark-making в дизайні текстилю для одягу https://www.pinterest.com/pin/2744449763053247/