Живопис, частина 4

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.37
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Радомська Віолетта Радіонівна, старший викладач Челомбітько Ольга Іванівна, старший викладач
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Очікувані результати навчання: 1. Вміти застосовувати на практиці основи малярської зображувальної грамоти та композиції, вільно володіти професійною термінологією щодо процесу художньої творчості. 2. Вміти усвідомлено бачити тривимірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двомірній площині відповідними засобами та технічними прийомами. 3. Вміти на основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення, розумінні кольорового середовища реалістично та переконливо зображати дійсність, навчитися художньому відбору та інтерпретації зображуваного. 4. Вміти, працюючи з композиційними, пластичними, колористичними та тональними характеристиками натури, художньо узагальнювати, стилізувати, інтерпретувати зображуване, загострюючи його декоративні та графічні характеристики. 5. Опанувати практичні методи та різні техніки живопису (гуаш, акварель, акрил). 6. Вміти виконувати роботу методично правильно: поетапно від загального до конкретного, розуміючи важливість цілісності та гармонійності кінцевого результату. 7. Вміти творчо підходити до самостійного пошуку ідей в поставлених конкретних практичних завданнях, формуючи власне образне мислення і уявлення, демонструвати вміння переосмислювати реальність через призму авторського бачення. 8. Застосовувати знання, отримані на заняттях з академічного живопису, для подачі та вираження своїх ідей. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРН 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН 7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН 11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН 13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН 14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН 18. Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ 4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ 5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рисунок, частина 3; - Живопис, частина 3; - Історія мистецтва та архітектури, частина 3; - Основи композиції та формотворення, частина 2; - Пластанатомія, анторопометрія. Кореквізити: - Рисунок, частина 4; - Історія мистецтва та архітектури, частина 4.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Живопис, частина 4» розглядається як одна з інтегральних частин комплексу фахової підготовки дизайнера. Практичний характер курсу надає можливість студенту, під керівництвом викладача, самостійно впроваджувати в роботі отримані теоретичні знання, розвивати художні навики, здатність цілісно, методично правильно та естетично передавати у двовимірній інтерпретації тривимірний простір. Програмні завдання 4 частини курсу, є логічним продовженням 3 частини (яка полягала у роботі з ускладненими натюрмортами у реалістичному та декоративному вирішеннях), тому передбачають подальше ускладнення поставлених завдань, а саме роботу з каскадними ускладненими натюрмортами у реалістичному та декоративному вирішеннях, завданнями на передачу матеріальності предметів та декоративне трактування. Процес навчання ведеться на основі ознайомлення з пластичною, колористичною, тональною будовою та художнім узагальненням зображуваного. Особлива увага приділяється розвитку об’ємно-просторового сприйняття натури, здатності грамотно вибудовувати та застосовувати на свою перевагу композицію, світло-тіньові та тональні співвідношення окремих об’єктів натюрморту в контексті єдиного цілого, здатності ефективно використовувати можливості колірної палітри для побудови гармонійної, однак варіативно різноманітної колористики робіт, в залежності від поставленого завдання (холодна, тепла, змішана колірна гамма). Поруч з вивченням об’ємно-просторового середовища чергуються завдання творчого характеру. Виконуються вони із загостренням декоративних і графічних властивостей зображуваного, на зіставленні локальних кольорових плям та їх ритмікою, узагальнення світла і тіні. Такі завдання є необхідними тому, що розвивають творчу індивідуальність та власну манеру студента. Курс «Живопис, частина 4» структурно включає в себе практичну та теоретичну частини. Курс розпочинається зі вступної бесіди, під час якої пояснюється мета та важливість курсу, характерні особливості поставлених завдань та терміни виконання. Подальша практична робота впродовж курсу супроводжується фаховими рекомендаціями викладача, такими як загальні рекомендації для конкретного завдання, індивідуальні консультації в процесі виконання завдань з детальним поясненням певних аспектів роботи, згідно потреб кожного окремого студента (студентки), демонстрації викладачем технічних прийомів тощо. Аудиторні завдання: - Каскадний натюрморт в інтер’єрі на бокове освітлення з кольоровим акцентом (мішана гама, поліхромія). - Натюрморт на передачу матеріальності предметів , бокове освітлення (мішана гама, поліхромія). - Натюрморт на декоративне трактування (площинне вирішення, мішана гама, поліхромія).
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів.
Рекомендована література: 1. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов / А.А. Горбенко. –К: Будівельник, 1982.- 126 с. 2. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок. – К.: Техніка, 1997 р.. - 221 с. 3. Дейнека А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. М. Изд -во Академии Художеств СССР, 1961 г. - 224 с., илл. 4. Жердзицкий В.Є. Живопис. Техніка і технологія . – Харків 2006 р.. – 327 с. 5. Иттен И. Искусство цвета: Издатель Д. Аронов; М.; 2004 г. – 96 с. 6. Могилевцев В.А. Основы живописи: Учеб. пособие.-СПб.: 4арт, 2012 г. – 96 с., илл. 7. Пучков А.С.,Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом . –М.: Просвещение, 1982. — 160 с. 8. Радлов Н.Э. Рисование с натуры. 3-е издание. Л.: Художник РСФСР, 1978 г. - 132с. 9. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959 г. – 247 с. 10. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит. пер. с англ. В. А. Нефедова. –М. : "ООО-Изд. АСТ", 2004. - 384 с., илл. 11. Шпак В.О. Основи живопису. Акварель. Навчальний посібник. – Київ, 2013 р.– 256 с.: іл. 12. Ягодовская А.Т. О натюрморте. –М.: Сов. Художник, 1965. - 70с., илл.