Ділова документація

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.46
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: доцент Вовк Наталія Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань спеціальності, використовуючи відомі методи Уміння спілкуватись, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Короткий зміст навчальної програми: Служба діловодства в організаціях: особливості роботи та характеристика діяльності. Особливості використання реквізитів у вітчизняній та міжнародній документації. . Стилістика і редагування службових документів. Особливості ведення кадрового діловодства на підприємстві. Складання документів із загальних питань. Документування господарської та зовнішньоекономічної діяльності. Особливості атрибутики у ділових відносин.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (100%)
Рекомендована література: Вовк Н. Діловодство в юридичній практиці / Н.Вовк. – Львів: Тріада-Плюс. – 2016. – 128с. Вовк Н.С. Ділова документація: навч. посібник / Н.С.Вовк, Р. О. Голощук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 200 с. Кислюк К.В.Спеціальне документознавство / К.В.Кислюк. –К.:Кондор, 2011. –192с. • Мина Ж.В. Документаційне забезпечення діяльності установи : навч.посібник / Ж.В.Мина. Н.О.Думанський. – Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 158 . • Палеха Ю. Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань: навчальний посібник / Ю.Палеха. – К. : Видавництво Ліра-К – 2017.— 624 с • Комова М .В. Діловодство: Навч. посібник / М. В. Комова. – Львів, Тріада плюс, 2006. – 220 с.