Історія дизайну, частина 1

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.32
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Проф., д-р. арх., доц. Павлів Андрій Петрович асистент Дубова-Страшевська Маріанна Юріївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Володіти історією розвитку дизайну інтер'єру на різних історичних етапах та в різних країнах світу. • Володіти розумінням того, як, чому об'єкти, які оточують нас, існують такими, а не іншими. Визначати межі інтерпретування власного бачення предметів. • Знати основні стильові напрями розвитку світового дизайну та найважливіші здобутки і приклади в сфері індустріального дизайну. • Застосовувати відповідні теоретичні знання для аналізу творів дизайну і дизайн-проектів. • Застосувати набуті теоретичні знання у дизайн-проектуванні окремих промислових виробів, предметних комплексів. • Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну, виявляти структурні й функціональні зв’язки на основі комплексного художньо-проектного підходу. • Здатність до письмової та усної комунікації державною й іноземною (-ними) мовами. • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. • Здатність використовувати базові знання про стан і проблеми екології сучасного світу й України зокрема, розвивати еко-культуру в суспільстві засобами дизайну. • Здатність цінувати і поважати національну своєрідність та мультикультурність. • Здатність володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. • Здатність впроваджувати знання з історії мистецтва і дизайну та специфіки його розвитку за професійним спрямуванням у художньо-проектну діяльність. • Здатність застосовувати знання й уміння, спрямовані на досягнення успіху в професійній кар’єрі; вміти розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи ергономіки • Історія мистецтва та архітектури • Теорія та методика дизайну • Дизайн предметно-просторового середовища • Дизайн предметно просторового середовища графіка
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Історія дизайну, частина 1» розрахований на один семестр навчання та охоплює години в 4-ому семестрі. Курс включає теоретичну частину, а також самостійну роботу. Теоретична частина курсу описує розвиток дизайну з часів Промислової революції, розповідає про технологічні інновації в сфері індустріального дизайну, нові концепції стилістичні напрями в дизайні. В лекційному курсі проводяться паралельне ознайомлення зі станом суспільства, його політичним та економічним життям, з різними сферами людської діяльності на кожному етапі розвитку, що дає студентові змогу зрозуміти розвиток саме дизайну в контексті суспільного життя. В історії індустріального дизайну детально описується початок ери Індустріалізації, масового виробництва, розвиток корпоративного дизайну. Програма містить кілька лекцій присвячених загальному огляду розвитку дизайну на теренах України.
Методи та критерії оцінювання: Загальна сума балів за семестр 100 Максимальна сума балів за поточні контрольні роботи 70 Максимальна сума балів за диференційований залік 30
Рекомендована література: Рекомендована література Базова 1. Даниленко В. Я. Основи дизайну : підручник / В.Я . Даниленко . - Х .: ХДАДМ , 2003. - 320 с.: 664 іл. 2. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: омега-л, группа компаний, 2007. 3. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: гардарики, 2007. 4. Пітер Філл, Шарлота Філл. Історія дизайну (The Story of Design), пер. Сергій Бавин, 2019, 512 с., ISBN 978-5389-17431 5. Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 300 с. Допоміжна 6. Браїловська. Л. В., Дизайн інтер'єру у східному стилі: Японія, Китай, Індія, Єгипет., Вид-во Фенікс, 2004 рік, 384 с., ISBN 5-222-04335-5 7. Гацура, Генріх Г. Мебельние стилі: Історія російського і западноевропеского меблевого мистецтва: повної огляд. - М., 2000. - 284 з.: мул. 8. Додсворт С. Фундаментальные основы дизайна интерьеров : [рос.] = The Fundamentals of Interior Design : учебное пособие / пер. А. Мазурова, Д. Д. Шевченко, К. Макарова. — М. : Тридэ Кукинг, 2011. — 184 с. — (Дизайн). — ISBN 978-5-904011-05-5. 9. Сергеевой. — М. : Астрель, 2011. — 463 с. — 1250 екз. — ISBN 978-5-271-38367-0. 10. Макарова В. Дизайн приміщень. Стилі інтер'єру на прикладах 11. Папанек В. Дизайн для реального світу/Пер. з англійської мови. - М.: Видавець Д. Аронов, 2012. - 416 с.; іл. ISBN 978-5-94056-025-8 12. Пайл Д. 6000 лет истории архитектуры и дизайна. История дизайна интерьеров : [рос.] = A History of Interior Design / пер. с англ. О. И. 13. Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. Пер. с англ. – М.: ООО “Магма”, 2013. – 544с., ил. ISBN 978-5-93428-073-5 14. Сергій Сьомка, Євген Антонович. Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання : підручник; Міністерство культури України ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — К. : Ліра-К, 2018. — 400 с. 15. Massey, Anne, Interior Design of the 20th Century, c 1990 and 2001, Thames&HudsonLtd, London . 16. Heskett, J. Industrial Design. London, 2001 17. Heskett, J. Interiorl Design. London, 2001 18. Susan J. Slotkis, Foundation of Interior Design. Laurence King Publishing Ltd., London, 2006 19. Josef Hoffmann: Interiors 1902-1913., Edited by Christian Witt-Dorring. 224 pages with 244 illustrations, 65 in color. 20. Fiona Leslie. Designs for 20th-century Interiors. V&A Publications 2000. ISBN 1851773215. 21. Ivan Margolius. Automobiles by Architects. Wiley-Academy. 2000. ISBN: 047160786X Інформаційні ресурси 22. http://www.designboom.com/history.html 23. http://www.GreatBuildings.com/buildings/ 24. http://www.architectureweek.com/2001/0620/design.html
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).