Історія мистецтва і архітектури, частина 4

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.33
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Доцент, канд. мистецтвознавства Мотиль Романа Ярославівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ) АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Історія мистецтва та архітектури, частина 1 - Історія мистецтва та архітектури, частина 2 - Основи композиції та формотворення, частина 2сторія мистецтва та архітектури, частина 2 Супутні і наступні навчальні дисципліни: • Основи декоративно-ужиткового мистецтва; • Історія дизайну; • Типи будинків і архітектурні конструкції.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Історія мистецтва та архітектури» Частина 4 є одним з базових у підготовці фахівців за спеціальністю «дизайнер». Цей курс має на меті дати студентам основні знання з теорії візуального мистецтва, починаючи від генеральної ієрархії видів і жанрів, включаючи аналітичний розгляд тектонічних структур об’ємно-просторових творів, а також декоративної та зображально-пластичної композиції. У процесі вивчення дисципліни висвітлюються історичні етапи генезису первісного візуального мистецтва, його розвитку у наступні епохи Стародавнього світу та Середньовіччя, аж до Новітнього часу. Лекційний курс включає найважливіші пам’ятки світової архітектури, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, скульптури. Викладання історії української архітектури та мистецтва проводиться синхронно із висвітленням історико-мистецьких процесів світової художньої культури.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, оцінювання графічних робіт. - Підсумковий контроль (70%): екзамен, письмово-усна форма.
Рекомендована література: Базова: 1. Архипенко О. Альбом. – К., 1989. 2. Афанасьєв Є. Українське радянське мистецтво: 1960-1980 рр. – К., 1983. 3. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. – Львів, 2005. 4. Большая историческая энциклопедия древностей. – Прага, 1980. 5. Всеобщая история архитектуры. В 12-ти т. – М., 1968-1973. 6. Всеобщая история искусств. В 6-ти т. – М., 1960-1965. 7. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. – Львів, 2012. 8. Гомбрих. История искусств. – М., 1998. 9. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – Т.1-4. – М., 1991-1993. 10. Запаско Я. П. Українська рукописна книга. – Львів, 1995. 11. Історія українського мистецтва. В 6-ти т. – К., 1966-1970. 12. Касіян В., Турченко Ю. Українська дожовтнева реалістична графіка. – К., 1961. 13. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво у 3-ох томах. – Львів, 2003-2008. 14. Малая история искусств. – М., 1978. 15. Масловська Л. Олександр Архипенко. – К., 1989. 16. Мотиль Р. Я. Оборонна архітектура України: метод. вказівки до практичних завдань з дисципліни «Історія мистецтва та архітектури» для студентів базового напряму 6.0202 «Мистецтво» спеціальностей 6.020207 «Дизайн» та 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва» / уклад. Р.Я. Мотиль – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 17. Овсійчук В., Крвавич Д. Оповідь про ікону. – Львів, 2000. 18. Овсійчук В. Олекса Новаківський. – Львів, 2003. 19. Огієвська І. Микола Пимоненко. – К., 1983. 20. Островський Г. Олекса Новаківський. – К., 1973 21. Селівачов М. Лексикон української орнаментики. – К., 2009. 22. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть. – К., 1996. 23. Ходж А. Н. Історія мистецтва / А. Н. Ходж; [пер. з англ.] – Харків, 2012. 8.2. Допоміжна: 1. Белецкий П. Георгий Нарбут. – Л., 1985. 2. Вюник А. Осип Курилас. – К., 1963. 3. Вюник А. С. Гебус-Баранецька. – К., 1968. 4. Гординський С. Українська ікона ХІІ – ХVІІІ ст. – Філадельфія, 1973. 5. Жишкович В. Пластика Русі-України Х - перш. пол. ХІV ст. – Львів, 1999. 6. 16. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. – К., 1979. 7. Кес Д. Стили мебели. – Будапешт, 1981. 8. Лєбедєв В. Оксана Павленко. – К., 1986. 9. Майчик-Бідняк М. Микола Бідняк. – Львів, 1992. 10. Німенко А. Кавалерідзе-скульптор. – К., 1967. 11. Нога О. Іван Левинський. – Львів, 1993. 12. Ткаченко М. Вітольд Манастирський. – К., 1977. 13. Ткаченко М. Теофіл Копистинський. – К., 1972. 14. Федорук О. Корнило Устиянович. – К., 1992. 15. Фіголь М. Мистецтво Стародавнього Галича. – К., 1997. 16. Членова Л. Олександр Мурашко. – К., 1980. 17. Членова Л. Федір Кричевський. – К., 1980. Інформаційні ресурси: Електронний навчально-методичний комплекс «Історія мистецтва та архітектури Moodle2.1+;http://vns.lp.edu.ua/ course/view.php?id=12524