Проектування предметного середовища (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.91
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Олешко Олена Петрівна кандидат архітектури, доцент Топилко Світлана Ігорівна кандидат архітектури, доцент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН4. Визначати мету, завдання та етапи проектування. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Основи дизайну предметного середовища, Проектування Супутні дисципліни: Типи Будинків і архітектурні конструкції. Дизайн предметно-просторового середовища.
Короткий зміст навчальної програми: Курс “Проектуванння предметного середовища” розрахований на один семестр і ставить собі за мету ознайомлення студентів спеціальності “Дизайн” із теорією і практикою проектування елементів предметно-просторового середовища. Протягом семестру студенти виконують два завдання де вчаться моделювати предметно-просторове середовище в різних побутових умовах.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів (70 балів – завдання №1, 30 – завдання №2). Залік з дисципліни «Основи дизайну предметного середовища» проводиться на основі оцінювання семестрових робіт.
Рекомендована література: 1. Дідик В.В., Максимюк Т.М. Композиційні та естетичні засади проектування саду. Методичні вказівки. –Львів,2006. –57с. 2. Малі форми ландшафтної архітектури: Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.120103 “Містобудування” / Укл.: Т.М.Мазур, Є.І.Король. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. 52с. 3. Норман Дональд А. Дизайн привичных вещей. )-Вильямс, 2006. -384с. 4. Проектування предметного середовища: Методичні вказівки до курсу “Проектування предметного середовища” для студентів ІІ-го курсу базового напрямку 6.020207 – Дизайн, спеціальності 7.02020701, 8.02020701 – Дизайн (частина перша) / Укл.: С.І.Топилко, О.П.Олешко. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, – 2012. – 30 с. 5. Проектування предметного середовища: Методичні вказівки до курсу “Проектування предметного середовища” для студентів ІІ-го курсу базового напрямку 6.020207 – Дизайн, спеціальності 7.02020701, 8.02020701 – Дизайн (частина друга) / Укл.: О.П.Олешко, С.І.Топилко. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, – 2015. – 15 с.