Проектування, частина 2 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.35
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Франків Роман Богданович Квасниця Роксоляна Богданівна Березко Олена Володимирівна Дубова-Страшевська Маріанна Юріївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Проектування ч.1 - Історія мистецтва і архітектури - Шрифти Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Проектування ч.3 - Основи дизайну предметного середовища - Проектування предметного середовища - Дизайн пакування - Основи візуальних комунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Проектування, ч.2» розрахований на один семестр вивчання та є однією зі складових комплексу фахової підготовки. Охоплює 90 годин практичних занять у 4-ому семестрі, а містить теоретичну та практичну частини в межах роботи над курсовим проектом. У теоретичній частині курсу викладаються матеріали, які висвітлюють основні засади дизайнерського вирішення усіх елементів айдентики комерційних установ. Простежується сучасний розвиток та тенденції в дизайні брендбуків та друкованої рекламної продукції; викладаються основні поняття та процеси у формуванні повного комплексу елементів айдентики комерційних установ світового рівня. Студенти також ознайомлюються з історією, сучасним досвідом та прогресивними дизайн-ідеями при дизайн-проектуванні інтер’єрів комерційних установ, офісів. У практичній роботі методично задаються основні етапи проектної роботи, методи пошуку ідей, формування стилістики, логотипу, та візуального графічного супроводу айдентики; роботи над ескізною частиною проекту, створення альбому всіх елементів в AdobeIllustrator та основи підготовки матеріалів до друку. Також студент вивчає методи пошуку реалізованих проектів у світовій практиці та критично їх аналізує; вивчає принципи формування робочих креслень, професійну термінологію, методи пошуку ідей, які стосуються вирішення та реалізації творчого задуму.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 20 балів (поточні завдання) за курсовий проект максимальна кількість балів 80. Для допуску до здачі курсового проекту студент не зобов’язаний здати поточні завдання. Поточні завдання оцінюються у 5-10 балів в залежності від складності та здаються протягом семестру. Курсовий проект оцінюється як сума складових частин проекту.
Рекомендована література: Рекомендована література Базова 1. Дрьомова Л.В. Конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Типологія будівель та споруд» Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. ХНАМГ, 2011. – 70 с. 2. ДСТУ Б В.2.6-52:2008 Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. 3. ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення. 4. ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення 5. ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд 6. ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) 7. ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі 8. ДСТУ 4527:2006 "Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення 9. ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення 10. ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди. 11. ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди. 12. ДБН В.2.2-10:2018 Заклади охорони здоров'я. Будинки і споруди. 13. ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі. Будинки і споруди. 1 14. ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення 15. Бережна О.Б. Технології підготовки та виробництва мультимедійних видань: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки “Видавничо-поліграфічна справа” усіх форм навчання / О.Б. Бережна, В.В. Браткевич. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 130 с. – (Укр. мовою). 16. Волков Н. Курс макетирования и верстки. 2005. Формат pdf. Режим доступу: [http://www.uapp.net/netcat_files/460_4.PDF] 17. Валуєнко Б. В. Архітектура книги / Б. В. Валуєнко. – Київ: “Мистецтво”, 1976. – (Укр. мовою). 18. Іванов С.І Основи композиції видання. – К.: НМК ВО, 1991. – 64 с 19. Таранов Н.Н., Іванов С.И. Основы учебного рисунка и производственной графики. – Львов: Світ, 1992. – 208 с.__ Допоміжна 1. Hlavsa O. Typographia / O. Hlavsa. – Praha, 1986. 2. Hlavsa O. Typographia: Pismo, ilustract, kniha / O. Hlavsa. – Praha, 1976. 3. Kapr A. Schriftkimst / A. Kapr. – Dresden, 1971. 4. Kapr A., Schiller W. Gestall und Funktion der Tupografie / A. Kapr, W. Schiller. – Leipzig, 1977. 5. Wills F. Grafika reklamowa / F. Wills. – Warzawa, 1972. 6. Zapf H. Typographische Variationen / Hermann Zapf. – Frankfurt, 1963. 7. Byars M.The Design Encyclopedia. – New York:John Wilej & Sons, Inc., 1994