Бізнес-аналіз

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.39
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц.. Гринів Тетяна Теодозіївна старший викладач Мохняк Володимир Степанович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: засвоїти: комплекс базових знань з бізнес аналізу; основні формули та методи розрахунку показників, що застосовуються в процесі економічного аналізу і планування діяльності підприємства; уміти: ефективно застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, зокрема, при аналізуванні виробничих та управлінських процесів на підприємстві; а також розв’язувати задачі, пов’язані як із окремими сферами діяльності підприємства, так і комплексні задачі, які відображають діяльність підприємства в цілому
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізити: - – кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: У курсі «Бізнес аналіз» розглядаються такі теми: Аналіз видів підприємства та особливості управління підприємницькою діяльністю. Аналіз організаційно-правових форм підприємницької діяльності. Алгоритм започаткування підприємницької діяльності. Обгрунтування вибору моделей фінансування бізнесу. Аналіз беззбитковості діяльності підприємства. Аналіз моделей (форм) організації обліку діяльності суб’єкта економічної діяльності. Обгрунтування вибору системи оподаткування підприємницької діяльності. Аналіз способів припинення підприємницької діяльності.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40%): усне опитування, виконання практичних завдань, тестування у внс, виконання контрольної роботи підсумковий контроль (60%): тестовий контроль
Рекомендована література: - Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22. - Податковий Кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// portal.rada.gov.ua. - Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ. - Підприємництво та бізнес-культура: підручник / Л.О. Лігоненко, Г.Л. Піратовський, І.В. Молоштан та ін; за заг. ред. Л.О. Лігоненко. – К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2011. – 508 с. - Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібн. / В.І. Довбенко, В.М. Мельник. – львів: Львівська політехніка, 2010. – 232с. - Круш П.В., Поліщук С.В. Оцінка бізнесу. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с. - Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз : [навч. посібник] / Г.М. Тарасюк. К. : Каравела, 2006. – 280 с. - Стонер Джейс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Перю з англ. / За ред. і вступ. ст. Й.С. Завадського. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 752 с.