Історико-культурна спадщина Львова

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.51
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н, асистент Курдина Юлія Михайлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • цілісні уявлення про основні етапи розвитку історії і культури міста, унікальності і цінності пам’яток культурної спадщини, їхнього історичного, культурного й естетичного значення; • усвідомлення проблем збереження і розвитку історико-культурної спадщини Львова; • володіння термінологією, навичками пошуку, збору і аналізу інформації про історико-культурні спадщину міста, • здатність орієнтації в культурному просторі міста, повноцінного використання культурного потенціалу міста • здатність розробляти різні види екскурсій з врахуванням пізнавальних та вікових особливостей екскурсантів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія державності та культури України
Короткий зміст навчальної програми: ознайомлення студентів із системою міждисциплінарних знань про історію та культурну спадщину міста Львова, із специфікою її збереження у минулому та сучасному; основні етапи розвитку історії і культури міста, унікальності і цінності пам’яток культурної спадщини, їхнього історичного, культурного й естетичного значення; закономірності та специфіка розвитку та охорони історико-культурної спадщини Львова.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (залік).
Рекомендована література: 1. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави / В.Александрович. – Л., 1999. – 132 с. 2. Багрій Р. Особливості соціально-економічного та культурного розвитку давньоруського Львова / Р. Багрій // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів. – 1996. – Вип. 6. – С. 250–258. 3. Зіморович Б. Потрійний Львів: Lеороlis Тгірlех / Громадська організація “Інститут Львова”; перекл. з лат. Н. Царьової; коментарі І. Мицька; редактор О. Шишка. – Львів: Центр Європи, 2002. – 224 с. 4. Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Наук. Ред Я. Ісаєвич, Р. Шуст; перекл. з польськ. І. Сварника; коментарі М. Капраля; ред. О. Шишки, Ю. Бірюльова. – Видання друге, виправлене і доповнене. – Львів: Центр Європи, 2006. – 602 с. 5. Ісаєвич Я. Львів: Сторінки історії /Я.Ісаєвич. – Львів.: ЛА “Піраміда”, 2005. – 128 с. 6. Історія Львова /АН УРСР; ін-т суспільних наук. – К.: На¬ук. думка, 1984. – 414 с. 7. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / І.Крип’якевич. - Львів: Просвіта, 1990. – 165 с. 8. Aberg M. Paradox of change: Soviet modernization and ethno-linguistic differentiation in Lviv, 1945–1989 / M. Aberg // Harvard Ukrainian Studies Vol. 24, Lviv: a city in the crosscurrents of culture. – 2000. – P. 285 – 301. available at http://www.jstor.org/stable/41036819?seq=1#page_scan_tab_contents 9. Czaplicka J. Lviv, Lemberg, Leopolis, Lwow, Lvov: A City in the Crosscurrents of European Culture / J. Czaplicka // Harvard Ukrainian Studies. – 2000. - Vol. 24. – P. 13 – 45 available at https://www.jstor.org/stable/41036809?seq=1#page_scan_tab_contents 10. Kis A. Displaced Memories of the Displaced People: Towards the Problem of Missing Polish Narratives in Lviv / A. Kis // Remembering Europe’s Expelled People of the Twentieth Century / Ed. by Barbara Tornquist-Plewa, Bo Peterson.- CFE Conference papers Series # 4.- Lund, 2009. – P. 60-75. 11. Risch W.-J. Ukrainian West: Culture and the Fate of Empire in Soviet Lviv / W.-J. Risch // Harvard Historical Studies, 2011. – Volume 173 available at https://networks.h-net.org/node/22277/reviews/23078/first-risch-ukrainian-west-culture-and-fate-empire-soviet-lviv 12. Zlobina T. Cultural markers of Ukrainian public space: mixture and instability. The city of Lviv case / T. Zlobina // Crossroads Digest. - 2007. - № 2. - Р. 85 - 98.