Основи дизайну реклами

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.105
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Роксоляна Квасниця, старший викладач Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.4 Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Основи композиції та формотворення Основи візуальних комунікацій Супутні і наступні навчальні дисципліни: Дизайн предметно-просторового середовища графіка Рекламний дизайн
Короткий зміст навчальної програми: В основу навчальної дисципліни послідовно закладені висвітлення головної теми дизайну реклами та допоміжні теми теоретичних та практичних положень, зокрема, з теорії комунікацій та з методик графічного дизайну, що розкривають основні закономірності дизайн процесу в рекламній справі. Теоретичний курс формує базу знань для студента з метою повноцінного розуміння методів проектування складних систем знаково-образної мови графічного та мультимедійного дизайнів для рекламних завдань. Теоретичний курс містить теми, що висвітлюють структуру і композицію рекламного повідомлення; поняття змісту та форми рекламного повідомлення; кодування інформації рекламного повідомлення. Креатив в рекламі; когнітивні, аффективні, конативні та суггестивні аспекти рекламного впливу; символіку архетипів в рекламі; систему знаків, символів та образів у візуальній ідентифікації; художньо-образний та комунікаційний розгляд елементів фірмового стилю. Мета практичних занять – навчити студентів на практиці застосовувати отримані теоретичні знання в галузі масової комунікації та в рекламі товарів різного призначення. Познайомити студента з різноманітними методами та засобами рекламного дизайну, способів його реалізації у комп’ютерній графіці, для створення комплекту рекламної поліграфічної продукції (рекламний дизайн харчового продукту). Вивчення та засвоєння практичних навиків курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук ідей та розробку оригінальних стратегій щодо виконання поставлених конкретних практичних завдань в галузі реклами та візуальних комунікацій.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за відповіді на питання теоретичного курсу та за виконання індивідуальних графічних завдань та підсумкової курсової роботи - аудиторна та самостійна робота. Теоретичний курс - 30%, практичні поточні заняття - 20%; курсова графічна робота альбом з рекламною дизайн пропозицією - 50%.
Рекомендована література: 1. Веркман Д. К. Товарные знаки. Создание, психология, восприятие. – М.: Прогресс, 1986. 2. Кенинг Т. Психология рекламы (пер. с немецкого). М., 1925, - 271 с. 3. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: ОМЕГА-Л, ГРУППА КОМПАНИЙ, 2007. 4. Котлер. Ф. Основы маркетинга. – М., 1992. 5. Крафт З. Защитная марка. – Берлин, 1970. 6. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007. 7. Лебедев А.Н. Зигзаг удачи или точные технологии? Психологическая экспертиза наружной рекламы: проблемы и методы. Рекламный мир, №8(47), 1996. 8. Лебедев А.Н. Психология российской рекламы: а нужен ли рекламисту потребитель? Маркетинг и маркетинговые исследования в России, №1, 1996. 9. Лебедев А.Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской рекламе. М., Академия, 1995, - 144 с. 10. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., Мир, 1974, - 550 с. 11. Мануйлов М.А. Психология рекламы. М., Гостехиздат, 1925, - 36 с. 12. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. – М.: Высшая школа, 1980. 13. Мокшанцев. Р. И. Психология рекламы. – Москва, Новосибирск, 2002. 14. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 15. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981.