Інтерактивний дизайн, частина 1 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.34
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Проскуряков Олексій Вікторович, кандидат архітектури, доцент Габрель Тарас Миколайович, кандидат мистецтвознавства, ст.викладач
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Основи композиції та формотворення Супутні навчальні дисципліни: Комп`ютерна графіка в інтер’єрі Комп`ютерна графіка в дизайні візуальних комунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття та засоби комп’ютерної графіки. Графічна алгоритмізація. Основи растрової і векторної графіки. Порівняння програмних засобів комп’ютерної графіки. Графічні редактори растрової графіки. Обробка цифрових фотографій. Графічні редактори векторної графіки. Конвертація і обмін зображеннями між різними програмами. Растеризація і векторизація. Створення 2Д анімації.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів. Процентне співвідношення кількості балів за аудиторні та самостійні завдання становить відповідно 70% та 30%.
Рекомендована література: 1. Основи дизайну : Навчальний посібник / Юрій Білодід, Олена Поліщук,. — К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. — 239 с. 2. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник / Василюк А. С., Мельникова Н. І. — Львів: Видавництво Львівської політехніки. —2016. —308 с. ISBN 978-617-607-882-1 3. Комп’ютерне моделювання зображень : Навчальний посібник / Валерий Антонов, Юлія Антонова-Рафі. — К. : КНТ, 2007. —245 с. 4. Interactive Design: An Introduction to the Theory and Application of User-centered Design/ Andy Pratt, Jason Nunes —Rockport, 2012. —225с.