Типи будинків і архітектурні конструкції

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.93
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх., доцент Бойко Христина Степанівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРНВ1.2 Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5 Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ПРНВ1.6 Створювати дизайн середовища предметно-просторових комплексів, будівель і споруд та малих архітектурних форм у ландшафті. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосувавши екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни 1. Проектування предметного середовища 2. Матеріалознавство в галузі дизайну Супутні і наступні навчальні дисципліни 1. Дизайн предметно-просторового середовища 2. Мала архітектурна форма
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Типи будинків і архітектурні конструкції» є однією з вибіркових дисциплін професійної підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, бакалавр спеціальності «Дизайн». Метою навчальної дисципліни є: ознайомити студентів з архітектурно-конструктивною структурою споруди як системи, основними конструктивними елементами будівель. В результаті засвоєння курсу здобувачі повинні розуміти просторово-конструктивну структуру різних типів будівель, знати основні архітектурно-конструктивні елементи, що визначають структуру будинку, вміти читати архітектурно-будівельні креслення, володіти основними відомостями про будівлі і споруди та фаховою термінологією. Курс «Типи будинків і архітектурні конструкції» розрахований на один семестр навчання та охоплює 150 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. У теоретичній частині дисципліни за вибором «Типи будинків і архітектурні конструкції» здобувачі першого рівня вищої освіти - бакалавр оволодівають необхідним обсягом відомостей про архітектуру і конструкцію, будівлі і споруди, освоюють основні поняття про архітектурно-конструктивну структуру споруди. В практичній частині курсу проводиться систематизація та закріплення теоретичного матеріалу через виконання індивідуального завдання під час СРС, у студентів формуються уміння читати архітектурно-будівельні креслення, здатність самостійно підбирати адекватні проектні рішення відповідно до запитів уявного замовника, набуваються вміння самостійно шукати, аналізувати та вибирати необхідну інформацію у ДБН та інших нормативних документах. Навчальна дисципліна розкриває інженерний, конструктивний аспект архітектури, який є вкрай важливим, і гармонія досягається переважно тоді, коли художні форми органічно випливають з конструкції будівлі. Саме тому, розуміння студентами архітектурно-конструктивної структури споруд є вкрай необхідним. Значну увагу приділено самостійній роботі та термінологічній базі курсу. Лекційні заняття – 30 год. (денна форма навчання) 1. Архітектура і конструкція. Терміни і визначення. 2. Основні відомості про будівлі та споруди. 3. Громадські будівлі. Нормативні основи проектування громадських будівель. 4. Житлове будівництво. 5. Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла. 6. Промислові будівлі і споруди. Основні відомості. 7. Висотне будівництво. 8. Архітектура народного житла в Україні. Сільськогосподарські будівлі. Основні відомості. 9. Основи кліматології та мікроклімату приміщень. Основи архітектурної акустики та світлотехніки. Будівельна фізика і житловий комфорт. 10. Вимоги до будівель та їх класифікація. 11. Основні поняття про архітектурно-конструктивну структуру споруди. Основні конструктивні елементи. 12. Конструктивні схеми будівель. Основи архітектурного проектування. 13. Конструктивні елементи будівлі. Фундаменти. 14. Конструктивні елементи будівлі. Стіни. Перекриття. Стелі. Підлоги. 15. Конструктивні елементи будівлі. Дахи. Покрівлі. Суміщені дахи. Будівлі із просторовими покриттями. 16. Конструктивні елементи будівлі. Вікна. Двері. Сходи. Практичні заняття – 30 год. (денна форма навчання) 1. Архітектура і конструкція. Загальна термінологія. 2. Основні відомості про будівлі та споруди. 3. Нормативні основи проектування громадських будівель. 4. Нормативні основи проектування житлових будівель. 5. Індивідуальний однородинний житловий будинок. 6. Промислові будівлі і споруди. 7. Висотні будівлі. 8. Концепції у проектуванні індивідуального житла. 9. Схема функціонального зонування території. 10. Дизайн-коцепція фасадів. 11. Побудова повздовжнього та/або поперечного розрізів. 12. Конструктивні елементи будівлі. 13. Конструктивні елементи будівлі. 14. Конструктивні елементи будівлі. 15. Конструктивні елементи будівлі. 16. Перспектива або аксонометрія. Масштаб в архітектурі.
Методи та критерії оцінювання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль Завдання: Тестування – max 30 Завдання: «Проектна пропозиція» – max 30 Завдання: Доповідь-захист – max 10 Підсумковий контроль Поточний контроль: проведення вибіркового усного опитування на практичних заняттях, виконання тестування у ВНС, перевірка практичних завдань, оцінювання виступу студента, участі у дискусії. Оцінка є сумою набраних студентом балів за поточну роботу протягом семестру. Підсумковий контроль: іспит. Екзамен – max 30
Рекомендована література: Базова 1. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції: навчальний посібник/ Х. С. Бойко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 204 c. 2. Гнесь І.П. та ін. Однородинний житловий будинок: Навч. посібник/ І.П. Гнесь, Р.А. Рудик, І.В. Якубовський – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007.- 112 с. 3. Гнесь І. П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. Монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 652 с. 4. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник.-Харків: ХДАДМ, 2003.-320 с. 5. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навчальний посібник. Друге видання, виправлене і доповнене. - Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2013. – 644 с. 6. Лінда С. М., Моркляник О. І. Типологія громадських будівель і споруд Львів: Підручник. – Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 348 с. 7. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Учебное пособие.- М.: Архитектура, 2004.- 296 с. Допоміжна 1. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад: Перевод с нем. – Третье изд., перераб. и дополн.: – М.: Изд-во “Архитектура-С”, 2010. – 264 с. 2. Уайт Э., Робертсон Б. Архитектура. Формы, конструкции, детали. Иллюстрированный справочник. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 112 с. 3. Пашковский В и др. Архитектурное проектирование жилых зданий. Учебное пособие. М.: Архитектура - С, 2016. 488 с. Інформаційні ресурси Електронний навчально-методичний комплекс «Типи будинків і архітектурні конструкції» для студентів Інституту архітектури першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 «Дизайн», укладач - доц., к.арх. Бойко Х.С. Частина 2. Сертифікат № 01990 E41-205-34/2017 від 05.07.2017 р. про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3582 1. ДБНУ А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». – К.: Мінрегіон України, 2014. 2. ДБНУ В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об`єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003. 3. ДБНУ В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. 4. ДБНУ В.2.2-15:2005 «Житлові будинки. Основні положення». – К.: Держкомбуд України, 2005. 5. ДБНУ В.2.2-24:2009 «Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків». – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. 6. Державний Класифікатор України (ДК БС) 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд». – К.: Держстандарт України, 2000. 7. http://z500.com.ua/ua/; https://ua.dom4m.com.ua; https://eurohouse.ua/ua; https://chproekt.com.ua; https://www.archon.com.ua; https://www.archeton.pl; https://pracownia-projekty.dom.pl; https://www.extradom.pl;https://www.domywstylu.pl; https://lipinscy.pl; https://www.dobredomy.pl