Проектування, частина 3 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.66
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Старший викладач Щербаков І.Л., ас. Дубова-Страшевська М.Ю.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати основні вимоги та норми до виконання архітектурно-будівельних креслень • Вміти застосовувати ефективні способи ведення проектної роботи відповідно до проектного завдання та вимог нормативної літератури. • Володіння навичками роботи з різноманітними джерелами інформації, здатністю аналізувати та узагальнювати інформацію, а також формулювати та аргументувати власну проектну концепцію; • Володіння культурою мислення, бажанням самореалізації у пошуковій, дослідницькій та творчій діяльності при вирішенні поставлених проектних завдань. • осмислення проектного завдання та його творчої інтерпретації • вміння поєднувати змістову та художню вартість у створюваному проекті • оволодіння основами практичного створення графічного матеріалу для дизайну упаковок, формотворення та елементів фірмового стилю та реклами певного продукту; • оволодіння основами аналізу маркетингу в рекламі послуг та пов’язання графічного дизайну із специфікою людського сприйняття • розуміння та індивідуальної оцінки аналогів паралельних до власного проекту, створених в українській та світовій дизайнерській практиці. • врахування сучасних принципів інформаційного суспільства та його характерних рис у проектній практиці • створення ефективно-сприйнятливого і переконливого демонстраційного матеріалу, що представляє проект для сприйняття ширшого загалу • оволодіння вміннями об’єктивної оцінки власних та конкуруючих проєктів та відповідним термінологічним та понятійним апаратом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Проектування ч.1, ч.2 Історія мистецтва і архітектури Шрифти
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Проектування, ч.3» розрахований на один семестр вивчання та є однією зі складових комплексу фахової підготовки. Охоплює 90 годин практичних занять у 5-ому семестрі. Містить практичну частину в межах роботи над курсовим проектом. Навчальна дисципліна покликана дати студентам фахове розуміння цінності та професійного підходу в проектуванні серії упаковок, а також проектування інтер’єру житлового простору. Варіативність дисципліни дозволяє студентові ознайомитись з різними галузями дизайну. Так в одному з варіантів завдань здобувачі першого рівня вищої освіти – бакалавра дизайну, оволодівають необхідним обсягом знань та практичних навичок проектування інтер’єру житлового простору. Опановують сучасні методи і технології проектування. Під час занять у студентів формуються вміння організовувати власну проектну роботу, самостійно продукувати художні та інженерні ідеї, навички їх оформлення і презентації. Інший варіант завдань курсу спрямований дати студентам знання, які розкривають: основні терміни в галузі дизайну упаковок; основні композиційні прийоми і методи в проектуванні конструкції і кольоро-графічної форми паковання; стандартні підходи у формуванні проектної документації, втілити теоретичні знання у дизайні комплекту або серії упаковок.
Методи та критерії оцінювання: Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з навчальної дисципліни. Це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці результатів виконання студентами курсового проекту. Виконання графічних завдань (ескізів, креслень, моделей) 30 балів Альбом креслень 50 балів Експозиційна презентація (макет) 20 балів
Рекомендована література: 1. Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974. - 392 с. 2. Безмоздин Л.Н. Художественно-конструктивная деятельность человека. – Ташкент, Изд-во “Фан” Узбекской ССР, 1975. – 243 с. 3. Ганзен В.А. Восприятие целостных объектов. Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 152 с. 4. Композиция в промышленном и декоративно-прикладном искусстве: Сборник статей. – Л.: 1973, с. 104. 5. Лукшин И. Рекламная графика как знаковая система. Техническая эстетика № 8, август, 1969. – с. 13 – 16. 6. Методика художественного конструирования. - М.: ВНИИТЭ, 1983. - 165 с. 7. Шредер В.Л., Йованович К.С. Картон. Тара и упаковка. – К.: ИАЦ “Упаковка ”.- 1999. – 192 с. 8. Шредер В.Л., Пилипенко С.Ф. Упаковка из картона. – Киев: Ш 85 ИАЦ “Упаковка ”.- 2004. – 560 с. 9. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с.; іл. 10. Мхитарян Н.М. Человек и жилище.- К.: Наукова думка, 2012.- 310 с 11. Олійник О.П., Чернявський В.Г., Гнатюк Л.Р. Основи дизайну інтер’єру .- К.:НАУ, 2011.- 228 с. 12. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Учебное пособие. – М.: Архитектура, 2004. – 296с. 13. Сєдак О.І., Запорожченко О.Ю. Колористика інтер’єру. Навчальний посібник.- К.: Освіта України, 2011.-248 с. – В-во Д. Аронов, 2001. – 138 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).