Дизайн предметного середовища: графіка

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.107
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд.арх., доцент Лисенко Ольга Юріївна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Основи дизайну предметного середовища (КП) - Технології і матеріали у графічному дизайні (КП) - Основи візуальних комунікацій і комп'ютерної графіки Кореквізити: - Типографіка і шрифти - Концептуальний дизайн (КП)
Короткий зміст навчальної програми: Курс дає студентам теоретичні відомості щодо формування гармонійного та функціонально доцільного поєднання графічної складової та елементів ігрового середовища, відповідно розрахованого на конкретні вікові категорії (дітей віком до 6 років, молодшого, середнього шкільного віку, старшокласників, студентів та дорослих).
Методи та критерії оцінювання: Загальна сума балів за практичні завдання і самостійну роботу – 100 балів: - графічні роботи, практичні поточні заняття - 100%
Рекомендована література: 1. Основи дизайну предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІ курсу базового напряму 6.020207 „Дизайн” – Львів: Растр, 2012 р. – 150 с. 2. Дизайн предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІІ курсу базового напряму 6.020207 „Дизайн” – Львів: Самвидав кафедри дизайну та основ архітектури, 2012 р. – 62 с. 3. Ergonomics for children // Edited by Rani Lueder and Valerie Berg Rice. – Taylor & Francis (London & N.Y.), 2008. – 986 p. 4. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста /Н.В.Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 251 с. 5. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. - 2-е изд., уточненное и доп. / В.Б. Устин. - М.: ACT: Астрель, 2007. – 239 с: ил. 6. Руубер Г. О закономерностях художественного визуального восприятия. – Таллин: Валгус, 1985 – 344 с., ил. 7.Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов). — М.: «Архитектура-С», 2004, 232 с, ил. 8.Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. — М.: «Архитектура-С», 2004, 288 с, ил. 9. Норман Дональд А. Дизайн привычных вещей. – Вильямс, 2006. – 384 с.