Комп'ютерна графіка в інтер'єрі

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.94
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Габрель Тарас Киселенко Марія
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати основні структурні складові тривимірних об’єктів та вміти логічно та доцільно використовувати їх. 2. Володіти сучасними методами цифрового моделювання дизайн-об'єктів для вирішення професійних завдань використовуючи примітиви, сплайни, скомпоновані моделі, полігональне моделювання та прийоми скульптингу. 3. Вміти проектувати об’ємно-просторові сцени та окремі складові об’єкти з використанням різних схем освітлення, текстурування, прийомів роботи з камерами та їх налаштуванням, вільно керувати ними. 4. Володіти професійною термінологією. 5. Демонструвати компетентність у використані референсних зображень, одиниць виміру, пропорціях та співмаштабності об’єктів сцени. 6. Вміти візуалізувати дизайн-об'єкти з використанням вбудованих та зовнішніх візуалізаторів. 7. Вміти працювати у команді розробників проекту. 8. Володіти навичками усної, письмової та візуальної презентації результатів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: -Живопис, рисунок, скульптура, частина1 -Живопис, рисунок, скульптура, частина2 -Живопис, рисунок, скульптура, частина 3 -Живопис, рисунок, скульптура, частина4 -Живопис, рисунок, скульптура, частина5 -Інтерактивний дизайн (КП) Супутні і наступні навчальні дисципліни: -Живопис, рисунок, скульптура, частина6 -Мультимедійний дизайн -Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи -Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів у галузі 3D моделювання та застосування їх при вирішенні завдань. В основу практичних занять послідовно закладені теми, що розкривають основні закономірності процесу проектування цифрових об’єктів та середовищ. Метою виконання лабораторних завдань є формування комплексного цілісного розуміння принципів предметно-просторового моделювання у віртуальному тривимірному середовищі, текстурування, візуалізації та анімації для отримання зображень професійного рівня, а також регулярна практика використання отриманих знань у виконанні поточних завдань
Методи та критерії оцінювання: Залік (100)
Рекомендована література: 1. Eco U. A.. Theory of Semiotics. – Bloomington, 1976. 2. Fiske J. Introduction Communication Studies. – London, N.Y., 1990. 3. Айзенберг. М. Н. Менеджмент рекламы. – М., 1991. 4. Котлер. Ф. Основы маркетинга. – М., 1992. 5. Крафт З. Защитная марка. – Берлин, 1970. 6. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. – М.: Высшая школа, 1980.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).