Основи ландшафтного дизайну

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.97
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Топилко Світлана Ігорівна, к.арх., доцент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати історію розвитку садово-паркового мистецтва та теоретично-методичні підходи і концепції в ландшафтному дизайні; - знати професійну термінологію, категорії та поняття; - вміти проводити пошук нових форм в ландшафтному дизайні, проектування садів та парків, принципи побудови ландшафтної композиції садів і парків, характерні риси різних типів садів; - вміти застосувати отримані знання при вирішенні комплексних проектних завдань, науково обґрунтувати найоптимальніші шляхи їх вирішення. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.6. Створювати дизайн середовища предметно-просторових комплексів, будівель і споруд та малих архітектурних форм у ландшафті. ПРНВ1.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях при виконанні робочих креслень і супровідної технічної документації а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи дизайну предметного середовища Кореквізити: Проектування інтер'єрів
Короткий зміст навчальної програми: Коротка характеристика розвитку садово-паркового мистецтва, історичні сади і парки; типологія об’єктів ландшафтного дизайну; садово-паркова композиція, елементи паркового ландшафту, структура паркового простору; форми насаджень і принципи їх компонування; декоративні якості дерев, кущів, багаторічних рослин, довговічність дерев і кущів, цвітіння дерев і кущів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) – оцінювання графічних робіт. Підсумковий контроль (70%) – екзамен, усно-письмова форма
Рекомендована література: Базова: 1. Білоус В.І. Садово-паркове мистецтво. К.: Науковий світ, 2001. 240 с. 2. Жирнов А.Д. Ландшафтна архітектура. Частина 1. Ґенеза та розвій форм садово-паркового мистецтва: навчальний посібник. К.: ДАКККіМ, 2002. 122с. 3. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст: Підручник. Львів: Світ, 2005. 456 с. 4. Шовган А.Д. Дендрологія: навчальний посібник. Львів: УкрДЛТУ, 2001. 152 с. Допоміжна: 1. Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст: навчальний посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2013. 204 с. 2. Гололобова О.О. Основи декоративної дендрології та квітникарства. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. 104 с.