Комп'ютерна графіка у дизайні візуальних комунікацій, частина 1

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.109
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Штець Віктор Олексійович, кандидат мистецтвознавства, доцент. Киселенко Марія Олександрівна, асистент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ2.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням .ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій ПРНВ2.6. Вміти будувати віртуальну інформаційну модель для конкретного дизайн об'єкту а також виконувати моделі для поліграфії та мультимедійного простору ПРНВ2.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні візуальних комунікацій. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення.АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань.АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації.АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інтерактивний дизайн Основи вебдизайну Кореквізити: Комп`ютерна графіка в дизайні візуальних комунікацій Ч.2
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Комп`ютерна графіка в дизайні візуальних комунікацій Ч.1» охоплює 90 годин і структурно включає лекції, лабораторні заняття та самостійну роботу. Теоретична частина курсу формує розуміння ключових принципів комп’ютерної графіки у контексті проблематики та завдань дизайну візуальних комунікацій; допомагає зрозуміти роль технологічної ланки при створенні об’єктів графічного дизайну з використанням растрової, векторної та 3d графіки. Курс передбачає комплексну підготовку за фахом, шляхом ознайомлення з основними теоретичними засадами, принципами й методами проектування графічних, типографічних та об’ємно-просторових елементів в предметно-просторовому середовищі та в медіапросторі. Лекційний курсу та лабораторні завдання, дозволяють у результаті отриманих знань, робити дизайн, який забезпечує комунікацію поміж основними соціальними колами суспільства. Студенти вчаться планувати стадії роботи над проектом та реалізовувати синтез художньої та проектної творчості. Лабораторні передбачають апробацію набутих знань та реалізацію вмінь через серію практичних завдань.
Методи та критерії оцінювання: Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу. Протягом семестру студент може набрати до 30 балів. На заліку – максимально 70 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 20 балів.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення: Кожне заняття забезпечується наочними презентаційними матеріалами. 8. Рекомендована література Базова 1. Василюк А., Мельникова Н. Комп’ютерна графіка. Львів, 2016. 2. Кірсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрик Кірсанова. Монографія. 3. Пічугін М. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник. Київ, 2008 Допоміжна 4. Бородаев Д. Информационное проектирование в веб-дизайне /Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2003. - №2. – С.58-64 5. Бородаев Д. Модульная сетка как композиционная основа веб-сайта / Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2004. - №5. – С.108-116 6. Брижаченко Н, Мультимедійний принцип формування інтерактивного предметно-просторового середовища. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 7–12-7–12 7. Carter R., Day B., Meggs P., Typographic Design: Form and Communication. – NY: Van Nostrand Reinhold, 1993. – 278p. 8. Hollis R. Graphic Design. – London: Thames & Hudson world of art, 2001. – 232 p/ 9. Faulkner, F. Adobe Photoshop Classroom in a Book (2020 Release), London: Thames & Hudson. 2004 10. James D. Foley, Andries van Dam, Computer Graphics Principles and Practice. NY. 2011. 11. Abrash M. Graphics Programming Black Book Special Edition. London: Thames & Hudson. 2020 Інформаційні джерела 1. https://www.youtube.com/watch?v=bRUqcq5FApg&ab_channel=VideoSmile 2. https://www.youtube.com/watch?v=dpYxYMUBxcY&ab_channel=JCenterS-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0 3. https://www.youtube.com/watch?v=y6OgiOAW2_M&list=PLo689pEsbTb-D3mAT8kDPNcjR6wyKvHfU&ab_channel=designschool